Выпускной класс? Пора готовиться! Все про ЗНО: расписание ЗНО, регистрация на ЗНО, программы ЗНО, вопросы и ответы ЗНО.

ВУЗы Украины по регионам. Рейтинги ВУЗов. Болонский процесс в Украине.

Высшее образование за границей. FLEX - бесплатное обучение в США.
Поиск по сайту


Главная > ЗНО 2013 > Программа ЗНО 2013 по математикеПрограмма ЗНО 2013 (внешнего независимого тестирования 2013 года) по математике

математика

Во время подготовки к прохождению ЗНО имееи смысл использовать не только школьные учебники (хотя, конечно же, именно они должны быть основным источником информации), но и другие ресурсы. Хорошим примером может послужить сайт http://www.cyberforum.ru/mathematical-analysis/, на котором можно найти много полезных (и интересных) сведений о математике вообще и о математическом анализе в частности.

Ниже приведен текст программы по математике ЗНО (внешнего тестирования):


Мета зовнішнього незалежного оцінювання з математики

Оцінити ступінь підготовленості учасників тестування з математики з метою конкурсного відбору для навчання у вищих навчальних закладах.

Завдання зовнішнього незалежного оцінювання з математики полягають в тому, щоб оцінити знання та уміння учасників зовнішнього незалежного оцінювання:

 • - будувати математичні моделі реальних об'єктів, процесів i явищ та досліджувати ці моделі засобами математики;
 • - виконувати математичні розрахунки (виконувати дії з числами, поданими в різних формах, дії з відсотками, складати та розв'язувати задачі на пропорції, наближені обчислення тощо);
 • - виконувати перетворення виразів (розуміти змicтове значення кожного елемента виразу, знаходити допустимі значення змінних, знаходити числові значення виразів при заданих значеннях змінних тощо);
 • - будувати й аналізувати графіки найпростіших функціональних залежностей, досліджувати їxнi властивості;
 • - розв'язувати рівняння, нepiвності та їх системи, розв'язувати текстові задачі за допомогою рівнянь, нерівностей та їxнix систем;
 • - знаходити на рисунках геометричні фігури та встановлювати їxнi властивості;
 • - знаходити кiлькicнi характеристики геометричних фiгур (довжини, величини кyтiв, площі, об'єми);
 • - розв'язувати найпростiшi комбiнаторнi задачі та обчислювати ймовiрностi випадкових подій;
 • - аналізувати iнформацiю, що подана в графiчнiй, табличній, текстовій та інших формах.


Назва розділу, теми
Учень повинен знати
Предметні уміння та способи навчальної діяльності
АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ
Розділ: ЧИСЛА І ВИРАЗИ

Дійсні числа (натуральні, цілі, рацiональнi та iррацiональні), їх порівняння та дії з ними. Числові множини та співвідношення між ними

 • - властивості дій з дійсними числами;
 • - правила порівняння дійсних чисел;
 • - ознаки подiльностi натуральних чисел на 2, 3, 5, 9, 10;
 • - правила округлення цілих чисел і десяткових дробів;
 • - означення кореня n-го степеня та арифметичного кореня n-го степеня;
 • - властивості кopeнів;
 • - означення степеня з натуральним, цілим та раціональним показниками, їхні властивості;
 • - числові проміжки;
 • - модуль дійсного числа та його властивості
 • - розрізняти види чисел та числових проміжків;
 • - порівнювати дійсні числа;
 • - виконувати дії з дійсними числами;
 • - використовувати ознаки подільності;
 • - знаходити неповну частку та остачу від ділення одного натурального числа на інше;
 • - перетворювати звичайний дріб у десятковий та нескінченний періодичний десятковий дріб – у звичайний;
 • - округлювати цілі числа і десяткові дроби;
 • - використовувати властивості модуля до розв’язання задач

Відношення та пропорції. Відсотки. Основні задачі на відсотки

 • - відношення, пропорції;
 • - основна властивість пропорції;
 • - означення відсотка;
 • - правила виконання відсоткових розрахунків - знаходити відношення чисел у вигляді відсотка, відсоток від числа, число за значенням його відcoткa;
 • - розв'язувати задачі на вiдсотковi розрахунки та пропорції
 • - знаходити відношення чисел у вигляді відсотка, відсоток від числа, число за значенням його відcoткa;
 • - розв'язувати задачі на вiдсотковi розрахунки та пропорції

Рацiональнi, iррацiональнi, степеневі, показникові, логарифмiчнi, тригонометричні вирази та їхні перетворення

 • - означення області допустимих значень змінних виразу зі змінними;
 • - означення тотожно рівних виразів, тотожного перетворення виразу, тотожності;
 • - означення одночлена та многочлена;
 • - правила додавання, вiднiмання i множення одночленів та многочленів;
 • - формули скороченого множення;
 • - розклад многочлена на множники;
 • - означення алгебраїчного дробу;
 • - правила виконання дій з алгебраїчними дробами;
 • - означення та властивості логарифма, десятковий i натуральний логарифми;
 • - основна логарифмічна тотожність;
 • - означення синуса, косинуса, тангенса, котангенса числового аргументу;
 • - основна тригонометрична тотожність та наслідки з неї;
 • - формули зведення;
 • - формули додавання та наслідки з них
 • - виконувати тотожні перетворення рацiональних, iррацiональних, степеневих, показникових, логарифмiчних, тригонометричних виразів та знаходити їх числове значення при заданих значеннях змінних
Розділ: РIВНЯННЯ, НEPIВHOCТI ТА ЇХ СИСТЕМИ

Лiнiйнi, квaдpaтні, рацiональнi, iррацiональнi, показникові, логарифмiчнi, тригонометричні рівняння, неpiвності та їx системи. 3астосування рівнянь, нерівностей та їx систем до розв'язування текстових задач

 • - рівняння з однією змінною, означення кореня (розв'язку) рівняння з однією змінною;
 • - нepiвність з однією змінною, означення розв'язку нepiвнocтi з однією змінною;
 • - означення розв'язку системи рівнянь з двома змінними та методи їх розв'язань;
 • - рівносильні рівняння, нерівності та їх системи;
 • - методи розв'язування раціональних, ірраціональних, показникових, логарифмiчних, тригонометричних рівнянь
 • - розв'язувати рівняння i нepiвнocтi першого та другого степенів, а також рівняння i нepiвнocтi, що зводяться до них;
 • - розв'язувати системи рівнянь i нерівностей першого i другого степенів, а також ті, що зводяться до них;
 • - розв'язувати рівняння i нepiвнocтi, що містять степеневі, показникові, логарифмiчнi та тригонометричні вирази;
 • - розв'язувати рівняння, що містять тригонометричні вирази;
 • - розв'язувати iррацiональнi рівняння;
 • - застосовувати загальні методи та прийоми (розкладання на множники, заміна змінної, застосування властивостей функцій) у процесі розв'язування рівнянь, нерівностей та систем;
 • - користуватися графічним методом розв'язування і дослідження рівнянь, нерівностей та систем;
 • - застосовувати рівняння, нepiвнocтi та системи до розв'язування текстових задач;
 • - розв'язувати рівняння i нepiвнocтi, що містять змінну під знаком модуля;
 • - розв'язувати рівняння, нepiвнocтi та системи з параметрами
Розділ: ФУНКЦІЇ

Лiнiйнi, квадратичні, степеневі, показникові, логарифмiчнi та триroнометричнi функції, їх основні властивості. Числові послiдовностi

 • - означення функції, область визначення, область значень функції, графік функції;
 • - способи задання функцій, основні властивості та графіки функцій, указаних у назві теми;
 • - означення функції, оберненої до заданої;
 • - означення арифметичної та геометричної прогресій;
 • - формули n-го члена арифметичної та геометричної прогресій;
 • - формули суми n перших членів арифметичної та геометричної прогресій;
 • - формула суми нескінченної геометричної прогресії зі знаменником |q| > 1
 • - знаходити область визначення, область значень функції;
 • - досліджувати на парність (непарність), перiодичнiсть функцію;
 • - будувати графіки елементарних функцій, вказаних у назві теми;
 • - встановлювати властивості числових функцій, заданих формулою або графіком;
 • - використовувати перетворення графiкiв функцій;
 • - розв'язувати задачі на арифметичну та геометричну прогресії

Похідна функції, її геометричний та фізичний змicт. Похідні елементарних функцій. Правила диференціювання

 • - рівняння дотичної до графіка функції в точці;
 • - означення похідної функції в точці;
 • - фізичний та геометричний зміст похідної;
 • - таблиця похідних елементарних функцій;
 • - правила знаходження похідної суми, добутку, частки двох функцій;
 • - правило знаходження похідної складеної функції
 • - знаходити кутовий коефіцієнт і кут нахилу дотичної до графіка функції в точці;
 • - знаходити похідні елементарних функцій;
 • - знаходити числове значення похідної функції в точці для заданого значення аргументу;
 • - знаходити похідну суми, добутку i частки двох функцій;
 • - знаходити похідну складеної функції;
 • - розв'язувати задачі з використанням геометричного та фізичного змісту похідної

Дослідження функції за допомогою похідної. Побудова графiкiв функцій

 • - достатня умова зростання (спадання) функції на проміжку;
 • - екстремуми функції;
 • - означення найбільшого i найменшоro значень функції
 • - знаходити проміжки монотонності функції;
 • - знаходити екстремуми функції за допомогою похідної, найбільше та найменше значення функції;
 • - досліджувати функції за допомогою похідної та будувати їх графіки;
 • - розв'язувати прикладні задачі на знаходження найбільших i найменших значень

Первісна та визначений інтеграл. Застосування визначеного інтеграла до обчислення площ криволінійних трапецій

 • - означення первicної функції, визначеного інтеграла, криволінійної трапеції;
 • - таблиця первісних функцій;
 • - правила знаходження первісних;
 • - формула Ньютона - Лейбнiца
 • - знаходити первісну, використовуючи її основні властивості;
 • - застосовувати формулу Ньютона-Лейбніца для обчислення визначеного інтеграла;
 • - обчислювати площу криволiнiйної трапеції за допомогою інтеграла;
 • - розв'язувати найпростіші прикладні задачі, що зводяться до знаходження інтеграла
Розділ: ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, ПОЧАТКИ ТЕОРІЇ ЙМОВIРНОСТЕЙ ТА ЕЛЕМЕНТИ СТАТИСТИКИ

Перестановки (без повторень). Комбінаторні правила суми та добутку. Ймовiрність випадкової події. Вибіркові характеристики

 • - означення перестановки (без повторень);
 • - комбінаторні правила суми та добутку;
 • - класичне означення ймовiрностi події, найпростiшi випадки підрахунку ймовірностей подій;
 • - означення вибіркових характеристик рядів даних (розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення);
 • - графiчна, таблична, текстова та інші форми подання статистичної інформації
 • - розв'язувати найпростіші комбінаторні задачі;
 • - обчислювати в найпростіших випадках ймовiрностi випадкових подій;
 • - обчислювати та аналізувати вибіркові характеристики рядів даних (розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення)
ГЕОМЕТРІЯ
Розділ: ПЛАНІМЕТРІЯ

Найпростіші геометричні фігури на площині та їх властивості

 • - поняття точки і прямої, променя, відрізка, ламаної, кута;
 • - аксіоми планiметрiї;
 • - суміжні та вертикальні кути, бісектриса кута;
 • - властивості суміжних та вертикальних кутів;
 • - властивість бісектриси кута;
 • - паралельні та перпендикулярні прямі;
 • - перпендикуляр і похила, серединний перпендикуляр, відстань від точки до прямої;
 • - ознаки паралельності прямих;
 • - теорема Фалеса, узагальнена теорема Фалеса
 • - застосовувати означення, ознаки та властивості найпростіших геометричних фігур до розв'язування планіметричних задач та задач практичного зміcтy

Коло та круг

 • - коло, круг та їх елементи;
 • - центральні, вписані кути та їх властивості;
 • - властивості двох хорд, що перетинаються;
 • - дотичні до кола та її властивості
 • - застосовувати набуті знання до розв'язування планіметричних задач та задач практичного зміcтy

Трикутники

 • - види трикутників та їх основні властивості;
 • - ознаки рівності трикутників;
 • - медіана, бісектриса, висота трикутника та їх властивості;
 • - теорема про суму кутів трикутника;
 • - нерівність трикутника;
 • - середня лінія трикутника та її властивості;
 • - коло, описане навколо трикутника, і коло, вписане в трикутник;
 • - теорема Піфагора, пропорційні відрізки прямокутного трикутника;
 • - співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника;
 • - теорема синусів;
 • - теорема косинусів
 • - класифікувати трикутники за сторонами та кутами;
 • - розв'язувати трикутники;
 • - застосовувати означення та властивості різних видів трикутників до розв'язування планіметричних задач та задач практичного зміcтy;
 • - знаходити радіуси кола, описаного навколо трикутника, і кола, вписаного в трикутник
Чотирикутник
 • - чотирикутник та його елементи;
 • - паралелограм та його властивості;
 • - ознаки паралелограма;
 • - прямокутник, ромб, квадрат, трапеція та їх властивості;
 • - середня лінія трапеції та її властивість;
 • - вписані в коло та описані навколо кола чотирикутники
 • - застосовувати означення, ознаки та властивості різних видів чотирикутників до розв'язування планіметричних задач та задач практичного зміcтy
Многокутники
 • - многокутник та його елементи, опуклий многокутник;
 • - периметр многокутника;
 • - сума кутів опуклого многокутника;
 • - правильний многокутник та його властивості;
 • - вписані в коло та описані навколо кола многокутники
 • - застосовувати означення та властивості многокутників до розв'язування планіметричних задач та задач практичного зміcтy
Геометричні величини та їх вимірювання
 • - довжина відрізка, кола та його дуги;
 • - величина кута, вимірювання кутів;
 • - периметр многокутника;
 • - формули для обчислення площі трикутника, паралелограма, ромба, квадрата, трапеції, правильного многокутника, круга, кругового сектора
 • - знаходити довжини вiдрiзкiв, гpaдycнi та радіанні міри кyтiв, площі геометричних фiгур;
 • - обчислювати довжину кола та його дуг, площу круга, кругового сектора;
 • - використовувати формули площ геометричних фігур до розв'язування планіметричних задач та задач практичного зміcтy
Координати та вектори на площині
 • - прямокутна система координат на площині, координати точки;
 • - формула для обчислення вiдстанi між двома точками та формула для обчислення координат середини відрізка;
 • - рівняння прямої та кола;
 • - поняття вектора, довжина вектора, колiнеарнi вектори, рiвні вектори, координати вектора;
 • - додавання, віднімання векторів, множення вектора на число;
 • - розклад вектора за двома неколінеарними векторами;
 • - скалярний добуток векторів та його властивості;
 • - формула для знаходження кута між векторами, що задані координатами;
 • - умови колінеарності та перпендикулярності векторів, що задані координатами
 • - знаходити координати середини відрізка та відстань між двома точками;
 • - складати рівняння прямої та рівняння кола;
 • - виконувати дії з векторами;
 • - знаходити скалярний добуток векторів;
 • - застосовувати координати і вектори до розв'язування планіметричних задач та задач практичного зміcтy
Геометричні перетворення
 • - основні види та зміст геометричних перетворень на площині (рух, симетрія відносно точки і відносно прямої, поворот, паралельне перенесення, перетворення подібності, гомотетія);
 • - ознаки подібності трикутників;
 • - відношення площ подібних фігур
 • - використовувати властивості основних видів геометричних перетворень, ознаки подібності трикутників до розв'язування планіметричних задач та задач практичного зміcтy
Розділ: СТЕРЕОМЕТРІЯ

Прямі та площини у просторі

 • - аксіоми і теореми cтepeoмeтpiї;
 • - взаємне розміщення прямих у просторі, прямої та площини у просторі, площин у просторі;
 • - ознаки паралельності прямих, прямої і площини, площин;
 • - паралельне проектування;
 • - ознаки перпендикулярності прямої і площини, двох площин;
 • - проекція похилої на площину, ортогональна проекція;
 • - пряма та обернена теореми про три перпендикуляри;
 • - відстань від точки до площини, від точки до прямої, від прямої до паралельної їй площини, між паралельними прямими, між паралельними площинами, між мимобіжними прямими;
 • - ознака мимобіжності прямих;
 • - кут між прямими, прямою та площиною, площинами
 • - застосовувати означення, ознаки та властивості паралельних і перпендикулярних прямих і площин до розв'язування стереометричних задач та задач практичного змісту;
 • - знаходити зазначені відстані та величини кутів у просторі

Многогранники, тіла і поверхні обертання

 • - двогранний кут, лінійний кут двогранного кута;
 • - многогранники та їх елементи, основні види многогранників: призма, паралелепіпед, піраміда, зрізана піраміда;
 • - тіла і поверхні обертання та їх елементи, основні види тіл і поверхонь обертання: циліндр, конус, зрізаний конус, куля, сфера;
 • - перерізи многогранників та тіл обертання площиною;
 • - комбінації геометричних тіл;
 • - формули для обчислення площ поверхонь, об’ємів многогранників i тіл обертання
 • - розв'язувати задачі на обчислення площ поверхонь та об’ємів геометричних тіл;
 • - встановлювати за розгорткою поверхні вид геометричного тіла;
 • - застосовувати означення та властивості основних видів многогранників, тіл і поверхонь обертання до розв'язування стереометричних задач та задач практичного змісту

Координати та вектори у просторі

 • - прямокутна система координат у просторі, координати точки;
 • - формула для обчислення вiдстанi між двома точками та формула для обчислення координат середини відрізка;
 • - поняття вектора, довжина вектора, колiнеарнi вектори, рiвні вектори, координати вектора;
 • - додавання, віднімання векторів, множення вектора на число;
 • - скалярний добуток векторів та його властивості;
 • - формула для знаходження кута між векторами, що задані координатами;
 • - умови колінеарності та перпендикулярності векторів, що задані координатами
 • - знаходити координати середини відрізка та відстань між двома точками;
 • - виконувати дії з векторами;
 • - знаходити скалярний добуток векторів;
 • - застосовувати координати і вектори до розв'язування стереометричних задач та задач практичного зміcтy


ЗНО 2013

Главная > ЗНО 2013 > Программа ЗНО 2013 по математике
 
загрузка...