Выпускной класс? Пора готовиться! Все про ЗНО: расписание ЗНО, регистрация на ЗНО, программы ЗНО, вопросы и ответы ЗНО.

ВУЗы Украины по регионам. Рейтинги ВУЗов. Болонский процесс в Украине.

Высшее образование за границей. FLEX - бесплатное обучение в США.
Поиск по сайту


Главная > ЗНО 2012 > Программа ЗНО 2012 по истории Украины. Часть 2Программа внешнего независимого тестирования 2012 года (ЗНО 2012) по истории Украины
Часть втораяПодготовка к прохождению ЗНО по какому-либо предмету подразумевает, что абитуриентом уже выбрано то или иное направление обучения (а может быть и конкретная специальность), на которое он хотел поступать (это не касается лишь ЗНО по украинскому языку и литературе, прохождение которого обязательно для всех). В то же время обучение по подавляющему большинству специальностей (кроме очень редких и сравнительно маловостребованных) предлагают многие университеты, как среди них выбрать именно "свой"? В этом наверняка поможет каталог ВУЗов, предлагающий достаточно подробную имнформацию (в том числе и отзывы) о тысячах высших учебных заведений, как украинских, так и зарубежных.

Ниже приведена вторая часть программы ЗНО по истории Украины:№ п/п Назва розділу, теми Зміст Предметні вміння та способи навчальної діяльності
16 Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії у другій половині ХІХ ст.

Факти:
Національна політика австрійського уряду щодо українських земель. Розвиток кооперативного руху, трудова еміграція. Політизація національного руху й утворення перших політичних партій: Русько-української радикальної партії (РУРП), Української Національно-демократичної партії (УНДП), Української соціал-демократичної партії (УСДП). Діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта».

Дати:
1868 р. - створення у Львові товариства «Просвіта»;
1873 р. - створення у Львові Літературного товариства ім. Т. Шевченка (від 1892 р. - Наукового товариства ім. Т. Шевченка);
1890 р. - створення Русько-української радикальної партії.
1899 р. - створення УНДП.

Персоналії:
Ю. Бачинський, М. Грушевський Є. Левицький, М. Павлик, І. Франко.

Поняття та терміни:
«трудова міграція», «українофіли», «москвофіли», «народовці», «партія», «нова ера».

Характеризувати особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель у другій половині ХІХ ст., зміни у соціальному складі населення, основні течії суспільно-політичного руху: москвофілів та народовців; діяльність «Просвіт» та Наукового товариства ім. Т. Шевченка, процес утворення українських політичних партій у Галичині.

Визначати причини трудової еміграції українців, зародження кооперативного руху, особливості українського національного руху, напрями діяльності і здобутки провідних діячів Західної України у визвольному русі другої половини ХІХ ст.

17 Культура України в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

Факти:
Піднесення української культури. Освіта. Розвиток науки. Розвиток літератури, музичного, образотворчого, театрального мистецтва. Українські підприємці-благодійники. Церковне життя.

Дати:
1865 р. - відкриття Новоросійського університету.

Персоналії:
І. Мечников, Д. Заболотний, Д. Яворницький, А. Кримський, Л. Українка, І. Франко, І. Карпенко-Карий, М.Кропивницький, М. Садовський, М. Лисенко, С. Гулак-Артемовський, М. Пимоненко, С.Васильківський, М. Леонтович, С. Крушельницька, М. Заньковецька.

Поняття:
«меценат», «професійний театр», «реалізм», «модернізм».

Характеризувати основні культурні явища, процеси другої половини ХІХ - початку ХХ ст., розвиток літератури, образотворчого, музичного мистецтва, архітектури, процес становлення професійного театру, діяльність меценатів та їх вплив на розвиток культури.

Визначати умови розвитку культури у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст., творчі здобутки видатних вітчизняних науковців та митців.

18 Українські землі у складі Російської імперії на початку ХХ ст.

Факти:
Утворення монополістичних об'єднань в Україні. Становлення і консолідація української нації. Створення політичних партій Наддніпрянщини. Самостійницька і автономістська течії в національному русі. Події революції 1905 - 1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних Думах. Посилення національного гніту в Наддніпрянській Україні у 1907 - 1914 рр. Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну.

Дати:
1900 р. - утворення РУП, першої політичної партії Наддніпрянської України.

Персоналії:
Є. Чикаленко, С.Єфремов, С. Петлюра, М. Міхновський.

Поняття та терміни:
«монополія», «економічна криза».

Характеризувати особливості економічного розвитку Наддніпрянської України (процес монополізації, розвиток сільського господарства, процес утворення українських політичних партій, розвиток самостійницької і автономістської течій в національному русі, національно-визвольний рух України в роки російської революції 1905 - 1907 рр., діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних Думах Росії, проведення Столипінської аграрної реформи, особливості її запровадження в Україні.

Визначати основні тенденції соціально-економічного та політичного розвитку українських земель у складі Російської імперії на початку ХХ ст., причини та наслідки посилення національного гніту у 1907 - 1914 рр., напрями діяльності і здобутки діячів національного руху на українських землях у складі Російської імперії.

19 Західноукраїнські землі на початку ХХ ст.

Факти:
Становище промисловості та сільського господарства. Радикалізація українського політичного руху. Вплив Української греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення Західної України. Боротьба політичних партій Західної України за реформу виборчої системи.

Персоналії:
А.Шептицький, К.Трильовський, І. Боберський, А. Волошин.

Характеризувати економіку західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської імперії, розвиток кооперативного руху, діяльність західноукраїнського політичного руху на початку ХХ ст., національних і спортивно-фізкультурних організацій «Сокіл», «Січ», «Пласт».

Визначати причини активізації західноукраїнського політичного руху на початку ХХ ст., роль А. Шептицького у піднесенні національного життя на західноукраїнських землях. Результати боротьби національного руху Західної України на початку ХХ ст.

20 Україна в Першій світовій війні

Факти:
Позиції українських політичних сил Наддніпрянської України та західноукраїнських земель щодо війни. Перебіг воєнних дій на території України. Діяльність австрійської та російської адміністрації в Галичині. Бойовий шлях легіону Українських січових стрільців.

Дати:
Серпень 1914 р. - утворення Головної української ради, формування легіону Українських січових стрільців, створення Союзу визволення України.

Персоналії:
К. Левицький, Д. Дорошенко, О. Бобринський.

Поняття та терміни:
«Світова війна», «Союз визволення України», «Головна українська рада», «Галицько-Буковинське генерал-губернаторство».

Позначати на картосхемі військові події на території України у 1914 - 1916 роках.

Характеризувати територіально-політичні плани і наміри ворогуючих держав щодо українських земель, еволюцію позиції українських політичних сил щодо війни, соціально-економічне та суспільно-політичне становище населення впродовж війни, динаміку змін в свідомості різних соціальних верств українського суспільства.

Визначати соціально-економічні та політичні наслідки війни для українського суспільства.

21 Українська революція

Факти:
Революційні події в Україні у 1917 - на початку 1918 р. Еволюція поглядів політичних сил України щодо самовизначення українців (Універсали Центральної Ради). Політика Української Центральної Ради в умовах загострення конфлікту з Тимчасовим урядом та більшовицькою Росією. Проголошення Української Народної Республіки. Війна радянської Росії з УНР. Проголошення незалежності УНР.

Дати:
Березень 1917 р. - утворення Української Центральної Ради;
Квітень 1917 р. - Всеукраїнський Національний конгрес;
Червень 1917 р. - Перший Універсал Центральної Ради;
Липень 1917 р. - Другий Універсал Центральної Ради, збройний виступ самостійників;
Листопад 1917 р. - Третій Універсал Центральної Ради, проголошення УНР;
Січень 1918 р. - Четвертий Універсал Центральної Ради, проголошення незалежності УНР.

Персоналії:
М. Грушевський, С. Єфремов, В.Антонов-Овсієнко, Ю. Коцюбинський.

Поняття та терміни:
«автономізація», «самостійники», «Універсали УЦР», «Генеральний секретаріат», «Народний секретаріат», «українізація армії», «регіональні республіки».

Позначати на картосхемі Українську Народну Республіку, держави, що межували з УНР, напрямки наступу більшовиків під час першої війни УНР з Радянською Росією, місця найбільших боїв.

Характеризувати процес утворення та еволюції Української Центральної Ради, діяльність українських партій, політичних діячів в історії періоду, «регіональні радянські республіки», процес «українізації» частин російської армії, основні положення І, ІІ, ІІІ та ІУ Універсалів УЦР, особливості соціально-економічного становища, настрої населення за часів революції, взаємовідносини УЦР із Тимчасовим урядом, перебіг та результати боротьби за владу в Києві в жовтні - листопаді 1917 р., перебіг першої війни радянської Росії з УНР.

Визначати причини Української революції, її характер, місце різних політичних сил у подіях періоду; причини прийняття Універсалів УЦР, їх історичне значення, місце і роль Всеукраїнських з'їздів рад у Києві та Харкові; Ультиматуму Раднаркому в політиці більшовиків щодо усунення УЦР; причини та наслідки першої війни радянської Росії з УНР, здобутки і прорахунки УЦР в державотворчому процесі.

22 Україна в боротьбі за збереження державної незалежності

Факти:
Брестський мир між УНР та державами Четверного союзу, Військова конвенція УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною. Прийняття Конституції УНР. Гетьманський переворот і утворення Української Держави. Утворення ЗУНР. Прихід до влади Директорії. Акт злуки УНР та ЗУНР. Окупація військами Антанти півдня України. Денікінський режим в Україні. «Київська катастрофа». Більшовицький режим в Україні. Друга радянсько-українська війна. Прийняття Конституції УСРР 1919 р. «Чортківська офензива». Перший «Зимовий похід» Армії УНР. Варшавська угода між УНР та Польщею. Польсько-радянська війна на території України. Утворення Галицької СРР. Другий «Зимовий похід» Армії УНР.

Дати:
січень (лютий) 1918 р. - Брестський мир між УНР та державами Четверного союзу;
29 квітня 1918 р. - державний переворот і прихід до влади П. Скоропадського;
14 листопада 1918 р. - утворення Директорії;
листопад 1918 р. - проголошення ЗУНР;
22 січня 1919 р. - Акт злуки;
Грудень 1919 - травень 1920 – Перший «Зимовий похід» військ УНР;
Квітень 1920 р. - Варшавська Угода;
Березень 1921 р. – Ризький мир;
Листопад 1921 р. – Другий «Зимовий похід» військ УНР.

Персоналії:
П.Скоропадський, К.Левицький, Д. Вітовський, Є. Петрушевич, С.Петлюра, В. Винниченко, Х.Раковський, Н. Махно, Ю. Тютюнник.

Поняття та терміни:
«Директорія», «Українська Галицька армія», УСРР, «воєнний комунізм».

Позначати на картосхемі хід воєнних дій на території України в 1918 - 1921 рр.

Характеризувати внутрішню та зовнішню політику урядів гетьмана П. Скоропадського, Директорії, ЗУНР, УСРР, зміст Варшавської угоди між УНР та Польщею, Ризького мирного договору, культурне життя в Україні в 1918-1921рр.

Визначати причини гетьманського перевороту та падіння режиму гетьмана П. Скоропадського; особливості внутрішньої та зовнішньої ситуації в УНР часів Директорії; причини та наслідки українсько-польської війни та підписання С. Петлюрою Варшавського договору; причини поразки національно-визвольних змагань (національно-демократичної революції в Україні), історичне значення відновлення української державності на східно- та західноукраїнських землях та об'єднання українських держав (Акт злуки).

23 Українська СРР в умовах нової економічної політики

Факти:
Входження УСРР до складу СРСР. Голод у південних губерніях УСРР. Неп в УСРР. Відбудова народного господарства. Політика «коренізації» в УСРР (українізація). Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих. Українське національне відродження 20-х рр. Боротьба з націонал-комунізмом.

Дати:
1922 р. - входження УСРР до складу СРСР;
1921 - 1923 рр. - голод в Україні;
1923 р. - початок політики «українізації»;
1925 р. - завершення відбудови промисловості, курс на індустріалізацію.

Персоналії:
Л. Каганович, О. Шумський, М.Скрипник, М.Волобуєв, М.Хвильовий (Фітільов), Г.Юра, Л.Курбас, М.Бойчук, О.Довженко.

Поняття та терміни:
«індустріалізація», «українізація», «автокефальна церква»

Позначати на картосхемі зміни у адміністративно-територіальному устрої УСРР у 1921 - 1928 рр.

Характеризувати неп та її складові, процес стабілізації економічного і соціального життя в Україні, політику більшовиків щодо релігії та церкви в Україні, політику «українізації» та її наслідки, особливості розвитку української культури в цей період.

Визначити причини та наслідки «українізації», її вплив на українську культуру й ментальність населення УСРР, вступу УСРР в СРСР; причини та особливості впровадження непу в Україні.

Порівнювати політику «воєнного комунізму» та нову економічну політику (неп) в УСРР.

24 Радянська модернізація України

Факти:
Радянська модернізація в Україні. Суспільно-політичне, соціально-економічне, культурне та релігійне життя. Масові репресії. Ідеологізація суспільного життя, культ особи. Згортання українізації.

Дати:
1928-1938 рр. - період радянської модернізації в Україні;
1928 р. – Шахтинська справа;
1929 р. – справа СВУ;
1929 р. – рік великого перелому, початок суцільної колективізації;
1932 - 1933 рр. - Голодомор в Україні;
1934 р. - перенесення столиці України з Харкова до Києва.

Персоналії:
О.Стаханов, П.Постишев. С.Косіор, М.Скрипник, Й.Сталін.

Поняття та терміни:
«форсована індустріалізація», «стаханівський рух», «колективізація», «розкуркулення», «закон про п'ять колосків», «голодомор», «розстріляне відродження».

Позначати на картосхемі основні індустріальні об'єкти, побудовані за часів модернізації.

Характеризувати сутність та наслідки політики форсованої індустріалізації та колективізації в Україні. взаємозв'язок між різними складовими економічної політики сталінського режиму (індустріалізація, колективізація), Зміни в соціальній структурі населення Особливості суспільно-політичного та культурного життя періоду.

Визначати причини та наслідки політики форсованої індустріалізації та колективізації, зв'язки між радянською модернізацією і зміною соціальної структури українського радянського суспільства, масовими репресіями в Україні. Причини та наслідки Голодомору 1932-33 рр.

Порівнювати політику непу та економічну політику 1930-х років.

25 Західноукраїнські землі

Факти:
Українські землі у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини. Економіка українських земель. Різні течії в суспільно-політичному русі, радикалізація політичного життя в 1930-х роках.

Дати:
1929 р. - утворення ОУН;
1930 р. - польська «пацифікація» у Східній Галичині;
15 березня 1939 р. - проголошення незалежності Карпатської України.

Персоналії:
Є. Коновалець, Д. Донцов, С. Бандера, А. Мельник, В. Липинський, , А. Волошин.

Поняття та терміни:
«осадництво», «пацифікація», «русофільство», «русинство», «українофільство».

Позначати на карті території, що входили до складу Польщі, Румунії, Чехословаччини.

Характеризувати вплив міжнародної ситуації 1920-1930-х рр. на становище західноукраїнських земель, політику урядів Польщі, Румунії, Чехословаччини в українських землях, стан економіки, життя населення, освіти та культури, різні течії національного руху, діяльність політичних партій західноукраїнських земель у 1930-х роках.

Визначати міжнародні чинники розподілу українських земель між іншими державами на початку 1920-х рр. та їх наслідки для населення, причини та наслідки діяльності політичних сил у західноукраїнських землях в цей період.

26 Україна під час Другої світової війни

Факти:
Початок Другої світової війни. Включення Західної України, Бессарабії та Північної Буковини до складу УРСР. Початок Великої Вітчизняної війни. Встановлення нацистського окупаційного режиму. Розгортання радянського партизанського руху. Діяльність ОУН. Утворення УПА. Визволення України. Депортація кримських татар та інших народів Криму. Перемога у Великій Вітчизняній війні.

Дати:
23 серпня 1939 р. – радянсько-німецький пакт про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа);
1 вересня 1939 р. – початок Другої світової війни;
17 вересня 1939 р. – вступ Червоної армії на територію західної України;
листопад 1939 р. – Східну Галичину і Волинь включено до складу УРСР;
2 серпня 1940 р. – Південну і Північну Бессарабію та Північну Буковину включено до складу УРСР;
22 червня 1941 р. – початок Великої Вітчизняної війни;
30 червня 1941 р. - проголошення Акта відновлення Української Держави;
грудень 1942 р. – початок звільнення України;
6 листопада 1943 р. - визволення Києва;
січень – лютий 1944 р. – Корсунь-Шевченківська наступальна операція;
вересень – жовтень 1944 р. – Карпатсько-Ужгородська наступальна операція;
28 жовтня 1944 р. – визволення всієї території України;
9 травня 1945 р. - завершення Великої Вітчизняної війни, День Перемоги.

Персоналії:
С. Тимошенко, М. Кирпонос, С. Ковпак, О. Федоров, О. Сабуров, А. Мельник, С. Бандера, Р.Шухевич, О. Довженко, О. Теліга.

Поняття та терміни:
«план «Ост», «новий порядок», «Голокост», «колабораціонізм», «рух Опору», «депортація», «радянізація»

Позначати на карті українські землі, приєднані до УРСР в результаті реалізації радянсько-німецьких договорів 1939 р.; місця пов'язані з початком та завершенням визволення України від німецьких загарбників, битв і військових операцій, окупаційні зони, на які була розділена Україна, території поширення та активних дій різних течій руху Опору.

Характеризувати суть гітлерівського плану «Ост», нацистський «новий порядок» в Україні, діяльність радянських партизан та українського визвольного руху.

Визначати наслідки радянсько-німецьких договорів 1939 р. для українських земель; політики радянізації новоприєднаних до УРСР територій, причини поразок Червоної армії у 1941 р., основні результати та наслідки війни для України й українського народу, внесок українського народу у перемогу над Німеччиною та її союзниками.

Описувати мобілізаційні заходи, процес окупації України, перебіг найважливіших військових подій 1941-1945 рр., депортацію кримських татар та інших народів Криму.

27 Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 — початку 50-х років

Факти:
Зовнішньополітична діяльність УРСР. Адміністративно-територіальні зміни. Відбудова промисловості. Голод в Україні 1946-1947 рр. Радянізація західних областей України. Боротьба ОУН та УПА. Розгортання ідеологічних кампаній.

Дати:
квітень 1945 р. - Україна стає співзасновницею ООН;
березень 1946 р. – «саморозпуск» УГКЦ;
1946-1947 рр. - голод в Україні;
квітень-липень 1947 р. - операція «Вісла».

Персоналії:
Д. Мануїльський, О. Гончар, Й. Сліпий.

Поняття та терміни:
«операція «Вісла», «ждановщина», «космополітизм», «лисенківщина».

Позначати на карті зміни в адміністративно-територіальному устрої України.

Характеризувати зовнішньополітичну діяльність УРСР у повоєнні роки та політику влади щодо економічного, соціально-політичного, релігійного, культурного та повсякденного життя населення, хід операції «Вісла», процеси радянізації західних областей України.

Визначати причини та наслідки проведення операції «Вісла», розгортання ідеологічних кампаній, голоду в Україні, «саморозпуску» УГКЦ.

28 Україна в умовах десталінізації

Факти:
Лібералізація суспільно-політичного життя УРСР в середині 1950-1960-х рр.: припинення масових репресій, реабілітація. Зміни адміністративно-територіального устрою УРСР. Зміни в промисловості та сільському господарстві, соціальній сфері. Реформування управління економікою. Виникнення руху «шістдесятників», дисидентського руху наприкінці 1950 - початку 1960-х рр.

Дати:
лютий 1954 р. - входження Кримської області до складу УРСР;
1956 р. - ХХ з’їзд КПРС;
1959 р. – утворення Української робітничо-селянської спілки.

Персоналії:
О. Кириченко, A. Горська, І. Дзюба, Л. Костенко, Л. Лук'яненко, Є. Сверстюк, І. Світличний, B. Симоненко.

Поняття та терміни:
«лібералізація», «політична реабілітація», «відлига», «раднаргоспи», «шістдесятники», «дисидентство».

Позначати на карті зміни в адміністративно-територіальному устрої України.

Характеризувати сутність процесу лібералізації, реформи управління економікою в середині 1950-1960-х рр., здобутки та особливості розвитку культури, сутність опозиційного руху.

Визначати наслідки процесу лібералізації, економічних реформ для українського суспільства, причини та наслідки входження Кримської області до складу УРСР, причини виникнення та значення опозиційного руху.

29 Україна у період загострення кризи радянської системи

Факти:
Політико-ідеологічна криза радянського ладу в Україні (середина 1960 - початок 1980-х рр.). Кадрові зміни в політичному керівництві УРСР. Конституція УРСР 1978 р. Спроби економічних реформ у другій половині 1960-х рр. Тенденції розвитку соціальної сфери. Культура і духовне життя. Русифікація. Опозиційний рух.

Дати:
1965 р. - реформи в сільському господарстві та промисловості («косигінська реформа»);
1972 р. - зміна політичного керівництва УРСР. В. Щербицький;
1976 р. - утворення Української Гельсінської групи.

Персоналії:
В. Марченко, С. Параджанов, В. Романюк, М. Руденко, В. Стус, В. Чорновіл, П. Шелест, В. Щербицький.

Поняття та терміни:
«застій», «номенклатура», «дефіцит», «урбанізація», «русифікація», «самвидав», «правозахисник».

Характеризувати зміни в політичному керівництві УРСР на початку 1970-х рр., ключові положення Конституції УРСР 1978 р., стан промисловості та сільського господарства, основні вимоги та напрями опозиційного руху 1960-1970-х рр., явища у сфері культури, політику русифікації.

Визначати прояви політико-ідеологічної кризи радянського ладу в Україні, причини активізації опозиційного руху, здобутки та проблеми розвитку соціальної сфери.

30 Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України

Факти:
Початок «перебудови». Загострення соціально-економічної кризи. Фінансове становище та рівень життя населення. Чорнобильська катастрофа.
Зростання соціальної та національної активності українського суспільства наприкінці 1980-х рр. Загальноукраїнський страйк шахтарів. Політичні реформи. Формування багатопартійності, виникнення Народного руху України за перебудову, перші альтеративні вибори до Верховної Ради.
Прийняття Декларації про державний суверенітет. Акт проголошення незалежності України. Проведення референдуму та виборів Президента України.

Дати:
квітень 1985 р. – початок «перебудови»;
26 квітня 1986 р. - вибух на Чорнобильської АЕС;
вересень 1989 р. – виникнення Народний рух України за перебудову;
березень 1990 р. – перші альтернативні вибори до Верховної Ради УРСР;
16 липня 1990 р. – прийняття Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України;
24 серпня 1991 р. – прийняття Верховною Радою Акта проголошення незалежності України;
1 грудня 1991 р. – всеукраїнський референдум і вибори Президента України.

Персоналії:
В. Івашко, Л. Кравчук, І.Драч.

Поняття та терміни:
«перебудова», «гласність», «плюралізм», «багатопартійність», «суверенітет», «інфляція», «ринкові відносини».

Характеризувати зміст та основні напрями політики «перебудови», розгортання соціального та національного руху, падіння авторитету КПУ, формування багатопартійності, зміст Декларації про державний суверенітет України та Акта проголошення незалежності, соціально-економічні ситуація в УРСР.

Визначати причини і наслідки поглиблення економічної кризи, погіршення життєвого рівня населення, розпаду СРСР і його наслідки для державотворення в Україні.

31 Україна в умовах незалежності

Факти:
Початок державотворчих процесів. Заснування Збройних Сил. Дострокові вибори до Верховної Ради та вибори Президента України. Прийняття державної символіки, формування інституту громадянства Прийняття Конституції 1996 р. Приватизація засобів виробництва. Лібералізація цін. Грошова реформа. Диференціація суспільства. Інтегрування України у європейське та світове співтовариство. Соціально-економічне та культурне життя.

Дати:
6 грудня 1991 р. - заснування Збройних Сил України;
липень 1994 р. - обрання Л. Кучми Президентом України;
1995 р. - Україна стає членом Ради Європи;
28 червня 1996 р. - прийняття Конституції України;
грудень 2004 р. - обрання Президентом України В.Ющенка;
січень 2010 р. - обрання Президентом України В.Януковича.

Персоналії:
Л. Кучма, В. Ющенко, В.Янукович.

Характеризувати державотворчі процеси, соціально-економічних реформ в України та її інтеграцію у світове співтовариство, риси економічного соціального політичного, національного, культурного життя, здобутки України на шляху інтеграції у європейський, світовий гуманітарний та освітній простір.

Визначати основні тенденції суспільного розвитку України за часів незалежності.Программа ЗНО 2012 года по истории Украины. Часть первая

Программа ЗНО 2012 года по истории Украины. Часть третья

ЗНО 2012

Главная > ЗНО 2012 > Программа ЗНО 2012 по истории Украины. Часть 2
 
загрузка...