Выпускной класс? Пора готовиться! Все про ЗНО: расписание ЗНО, регистрация на ЗНО, программы ЗНО, вопросы и ответы ЗНО.

ВУЗы Украины по регионам. Рейтинги ВУЗов. Болонский процесс в Украине.

Высшее образование за границей. FLEX - бесплатное обучение в США.
Поиск по сайту


Главная > ЗНО 2011 > Программа по английскому языкуПрограмма внешнего независимого тестирования 2011 года (ЗНО 2011) по английскому языку

english

Очевидно, что сейчас каждый выпускник школы, планирующий пройти внешнее тестирование (ЗНО) и поступить в один из многочисленных ВУЗов Украины, понимает, что знание иностранного языка (в первую очередь - английского) - это необходимость. В то же время школьные занятия далеко не всегда обеспечивают такой уровень владения английским, как хотелось бы.

Сейчас, благодаря развитию Интернета, обучение английскому языку может быть увлекательным занятием, причем даже не требующих личных встреч с преподавателем. Вполне возможно добиться высоких результатов и выучить язык с помощью онлайн-занятий, в том числе с использованием программного обеспечения для видеоконференций (например учить английский по Skype).

Ниже приводится полный текст программы внешнего тестирования 2011 года (ЗНО 2011) по английскому языку.Вимоги щодо практичного володіння видами мовленнєвої діяльності

1. Читання

Вступник розуміє прочитані автентичні тексти різних жанрів і стилів, у тому числі сучасну художню прозу обсягом до 2000 друкованих знаків, що відображають реалії життя та відповідають віковим особливостям випускників шкіл. Тексти можуть містити до 5% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, та 2% незнайомих слів, які не перешкоджають розумінню тексту загалом.

Оцінюється рівень розуміння тексту, уміння узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом.

2. Письмо

Вступник володіє функціональними стилями писемного мовлення в межах, визначених Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов.

Він уміє писати особисті листи, використовуючи формули мовленнєвого етикету, прийняті в англомовних країнах, розповідаючи про окремі факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування і почуття, описуючи плани на майбутнє та запитуючи партнера про аналогічну інформацію, а також передати повідомлення у вигляді записки довільної форми.

Вступник уміє розповісти про перебіг подій, описати людину, об’єкт; написати повідомлення відповідно до поставленого завдання, зокрема, про проведення заходів, втрату особистих речей тощо, висловити співчуття, невдоволення, надію, власну точку зору та аргументувати її, складати ділові листи, а саме: лист-заяву, лист-скаргу, запит інформації.

Обсяг письмового висловлювання складає не менш ніж 100 слів.


Вимоги щодо володіння мовними компетенціями

Лексика

Лексичний мінімум вступника складає 2000 одиниць, відповідно до тематики ситуативного спілкування, передбаченої Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов.

Тематика текстів для читання

Моє місце в світі:

 • - здоровий спосіб життя в родині;

 • - захист прав дитини.

Дозвілля:

 • - особистісні пріоритети;

 • - відпочинок на природі;

 • - улюблені розваги молоді в Україні та англомовному світі.

Мистецтво:

 • - культура і види мистецтва;

 • - видатні митці;

 • - музеї і виставки;

 • - молодь і мистецтво.

Сучасний англомовний світ:

 • - загальні відомості про сучасний англомовний світ.

Шкільне життя:

 • - міжнародні освітні програми;

 • - досвід навчання за кордоном;

 • - плани на майбутнє;

 • - вибір професії.

Наука і технічний прогрес:

 • - видатні науковці та наукові премії;

 • - техногенні катастрофи;

 • - наукові відкриття і досягнення;

 • - науковий пошук і фантастика.

Сучасна Україна:

 • - загальні відомості про сучасну Україну.


Словотворення. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників -er, -ing, -ment, -tion (-sion), -ness, -ity; прикметників -less, -ful, -able, -y; числівників -teen, -ty, -th; прислівників -lу; префіксів дієслів rе-; прикметників un-, dis-.

Граматика.

Морфологія.

Іменник. Вживання іменників у множині, присвійному відмінку.

Артикль. Основні випадки вживання неозначеного, означеного, нульового артиклів.

Прикметник. Вживання прикметників у вищому і найвищому ступенях, утворених за правилами, а також найбільш поширені винятки.

Займенник. Особові, присвійні, питальні, об'єктні, вказівні, неозначені займенники, похідні від some, any, no, every.

Прислівник. Вищий та найвищий ступені порівняння прислівників. Числівники. Кількісні, порядкові числівники.

Прийменники місця, напряму, часу.

Дієслово. Утворення і вживання дієслів у Present, Past, Future Simple (Іndefinite) в активному та пасивному станах: Present, Past Progressive (Continuous) і Present, Past Perfect в активному стані; Future-in-the Past. Використання неособових форм дієслова: інфінітива, герундія, дієприслівника теперішнього та минулого часу. Модальні дієслова та їх еквіваленти (can, could, may, might, must, should, have to, ought to, need, be able to) в поєднанні з простою формою інфінітива.

Узгодження часів. Умовні речення I та II типів.

Синтаксис. Основні типи речень: стверджувальне, питальне, заперечне, спонукальне. Порядок слів у реченнях різних типів. Безособові речення. Складносурядні та складнопідрядні речення.Внешнее независимое тестирование 2011 (ЗНО 2011)

Главная > ЗНО 2011 > Программа по английскому языку
 
загрузка...