Выпускной класс? Пора готовиться! Все про ЗНО: расписание ЗНО, регистрация на ЗНО, программы ЗНО, вопросы и ответы ЗНО.

ВУЗы Украины по регионам. Рейтинги ВУЗов. Болонский процесс в Украине.

Высшее образование за границей. FLEX - бесплатное обучение в США.
Поиск по сайту


Главная > ЗНО 2011 > Характеристика теста по химии 2011Характеристика теста по химии для внешнего независимого тестирования 2011 года (ЗНО 2011)

химия

Наряду с многочисленными ВУЗами Украины современные выпускники имеют реальную возможность получить образование за рубежом. Европейские университеты, подписавшие Болонскую декларацию, охотно принимают наших абитуриентов, особенно показывающих высокий уровень знаний. Понятно, что обучение за границей в перспективе позволяет претендовать на интересную и высокооплачиваемую работу не только в нашей стране, но и в Европейском союзе. Конечно же, для поступления в ВУЗы Польши или Германии, например, необходимо хорошая полготовка, как языковая, так и по профильным предметам (в том числе и по химии).

Ниже приведена характеристика теста по химии для проведения ЗНО (внешнего независимого тестирования):


Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО 2011) з хімії. (Затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ № 1218 від 08.12.2010 р.).


Загальна кількість завдань тесту – 60.

На виконання тесту відведено 150 хвилин.

Тест складається із завдань чотирьох форм:

 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного із завдань пропонується 4 варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав та позначив правильну відповідь у бланку А.

 2. Завдання на встановлення відповідності. ДДо кожного завдання у двох колонках подано інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами (утворити логічні пари).

 3. Завдання на встановлення правильної послідовності. У завданні пропонується розташувати поняття (формули, характеристики тощо), позначені літерами, у певній послідовності, де перше поняття повинно відповідати цифрі 1, друге – 2, третє – 3, четверте – 4.

 4. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Числову відповідь необхідно вписати до бланку відповідей. Завдання вважається виконаним, якщо у бланку А записана правильна відповідь.

За правильне (частково правильне) виконання завдань можна отримати:

 • за завдання з вибором однієї правильної відповіді: 0 або 1 тестовий бал

 • за завдання на встановлення відповідності (логічні пари): 0, 1, 2, 3, 4 тестових бали

 • за завдання на встановлення правильної послідовності: 0, 1, 2 тестових бали

 • за завдання з короткою відповіддю: 0 або 2 тестових бали

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з хімії, – 95.

Композиція завдань у тесті з хімії ґрунтується на таких засадах:

 1. Завдання розташовуються за формами, вказаними вище: від завдань з вибором однієї правильної відповіді до завдань відкритої форми з короткою відповіддю. Це пояснюється специфікою роботи із завданнями кожної форми та технологічними аспектами їхньої комп’ютерної обробки.

 2. Завдання, в межах кожної з форм, розташовуються в послідовності за змістовими блоками: «Хімічний елемент», «Речовина», «Хімічна реакція», «Застосування знань про речовини та хімічні реакції». Це регламентується кількістю годин, відведених на вивчення хімії відповідно до програми з хімії для загальноосвітніх навчальних закладів.

Під час підготовки до тестування з хімії рекомендується використовувати підручники, що мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

 1. Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-те вид., випр. і доп.--К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.--160с.

 2. Буринська Н.М. Хімія 9. Підручник для загальноосвітньої школи --3-тє вид, перероб. та доп.-- Київ; Ірпінь. ВТФ «Перун», 2001.--160с.

 3. Буринська Н.М., Величко Л.П.. Хімія,10кл: Підруч.для загальноосвітніх навчальних закл. --2-е вид, перероб. та доп.--К.; Ірпінь ВТФ «Перун», 2005. -192с:іл.

 4. Буринська Н.М., Величко Л.П. Хімія -- 11кл: Підруч. для загальноосвітніх навчальних закл. -2-ге вид., перероб. та доп. –К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. --176с: іл.

 5. Домбровський А.В., Лукашкова Н.І., Лукашов С.М. Органічна хімія: Підр. Для 10-11 кл. серед. Загально освіт. шк. – К.: Освіта, 1998. – 192 с.

 6. Попель П.П.., Крикля Л.С. Хімія: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.—К.: Видавничий центр «Академія», 2003.—200с.

 7. Попель П.П., Савченко І.О., Крикля Л.С. Хімія: підручник за експериментальною програмою для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів.—К.: Видавничий центр «Академія», 2004.—232с.

 8. Чайченко Н.Н., Скляр А.М. Основи загальної хімії: Підручн. Для 11 кл. спеціаліз. шк.. з поглиб. вивч. хімії. –К.: Освіта, 1998. –144с.

 9. Ярошенко О.Г. Хімія: підручник для 9 кл. загально освіт. навч. закл..—К.: Освіта, 2009. —223с.Внешнее независимое тестирование 2011 года (ЗНО 2011)

Главная > ЗНО 2011 > Характеристика теста по химии 2011
 
загрузка...