Выпускной класс? Пора готовиться! Все про ЗНО: расписание ЗНО, регистрация на ЗНО, программы ЗНО, вопросы и ответы ЗНО.

ВУЗы Украины по регионам. Рейтинги ВУЗов. Болонский процесс в Украине.

Высшее образование за границей. FLEX - бесплатное обучение в США.
Поиск по сайту


Главная > ЗНО 2010 > Демо тест по истории Украины ч. 1Демонстрационный вариант теста по истории Украины внешнего независимого тестирования 2010 года
Часть 1

Завдання 1 – 50 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть, на Вашу думку, правильний варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

1. Велике розселення слов’ян тривало впродовж

А   І ст. до н. е. – І ст. н. е.
Б   І – ІІ ст.
В   ІІІ – IV ст.
Г   V – VII ст.
2. Які зміни в соціально-економічному житті східних слов’ян сприяли утворенню Давньоруської держави?

1   Занепад і зникнення віче – органу громадського управління.
2   Підвищення продуктивності праці в землеробстві, удосконалення ремісничого виробництва.
3   Запровадженням державної релігії, поширення писаного кодифікованого права.
4   Розклад родово-общинного ладу, початок класової диференціації.
А   1, 4
Б   2, 4
В   1, 3
Г   2, 3
3 . На карті заштриховано території, що були приєднані до Київської Русі за князювання

А   Олега
Б   Ігоря
В   Святослава
Г   Володимира
Історія України
4. «Смердами» в Київській Русі називали

А   вільних селян, які мали земельні наділи, вели своє господарство та виконували повинності на користь феодала.
Б   людей, які перебували в повній власності феодала (продавалися, дарувалися, передавались у спадщину).
В   селян, які потрапили в залежність від феодала, відпрацьовуючи в його господарстві взяті в борг гроші.
Г   ремісників, які мешкали в садибах феодалів, працювали в їхніх майстернях і сплачували грошову данину.
5. У яких уривках із історичних джерел відображено норми права Київської Русі?

1   «Якщо уб’ють огнищанина, то з убивці стягується 80 гривень. За князівського старосту – 12 гривень, а за князівського рядовича – 5 гривень».
2   «Якщо ж на шляхтича підніме руку, поб’є його до крові простий селянин чи міщанин, тоді селянин чи міщанин повинен бути покараний відсіканням руки».
3   «Якщо смерд умре без дітей, то спадщина його передається князю. А якщо боярин чи з боярської дружини, то князю спадщина не йде».
А   1, 2
Б   1, 3
В   2, 3
Г   1, 2, 3
6. Яку із зображених історичних пам’яток створено за часів Київської Русі?

Історія України
7. Галицьку православну митрополію було створено за ініціативи князя

А   Ярослава Мудрого
Б   Данила Галицького
В   Лева Даниловича
Г   Юрія І Львовича
8. У якому з уривків, узятих з історичних джерел, йдеться про Юрія Дрогобича?

А   «Український першодрукар. Засновник друкарні в Кракові. У 1491 р. надрукував чотири богослужебні книги церковнослов’янською мовою...»
Б   «Волинський князь, «некоронований король Русі». 1497 р. очолив збройні сили Великого князівства Литовського. Здобув перемогу над ординцями в битві під Вишневцем...»
В   «...Український філософ, астроном, астролог, викладав у Болонському університеті. У 1481 – 1482 рр. – ректор цього навчального закладу. Перший відомий нам український автор друкованої книги – «Прогностична оцінка поточного 1483 року».
Г   «Володар Галицько-Волинського князівства зі столицею у м. Володимир. Титулував себе «королем Русі, князем Лодомерії». Його правління було періодом розквіту держави...»
9. Одне з рішень Люблінського сейму 1569 р. – це

А   запровадження єдиного сейму та єдиної грошової одиниці в межах нової держави – Речі Посполитої
Б   збереження в новоутвореній Речі Посполитій Київського та Волинського удільних князівств
В   ліквідація Великого князівства Литовського шляхом його включення до складу Польського королівства
Г   визнання владою Речі Посполитої догмату про сходження Духа Святого не тільки від Бога-Отця, а й від Бога-Сина
10. Затвердження в 70-х рр. XVI ст. урядом Речі Посполитої реєстрового війська стало політичним і правовим

А   об’єднанням інтересів польської шляхти та козацтва
Б   завершенням польсько-українського протистояння
В   припиненням масового покозачення селян і міщан
Г   визнанням козацтва як нового соціального стану
11. Поширення Магдебурзького права в XIV – XVII ст. на українських землях сприяло

А   витісненню з органів міського самоврядування іноземців (поляків, німців тощо)
Б   захисту населення міст від сваволі королівських намісників і великих землевласників
В   поглибленню спеціалізації ремісничого виробництва та утворенню цехів
Г   утвердженню панівного становища українського населення в містах
12. Фільварок – це

А   доброчинні товариства української шляхти, що опікувалися будівництвом православних храмів
Б   форма промислового виробництва, заснована на розподілі праці й ремісничій техніці, що передувала великій машинній індустрії
В   багатогалузеве господарство, що базувалося на праці кріпосних селян й орієнтувалося на виробництво сільськогосподарської продукції, перш за все збіжжя на продаж
Г   корпоративні організації ремісників однієї чи кількох споріднених спеціальностей у містах, що користувалися магдебурзьким правом
13. Укажіть напрями діяльності православних міщанських братств у другій половині XVI – першій половині XVII ст.

1   Обмеження впливу церковних ієрархів.
2   Розбудова храмів, заснування друкарень і шкіл.
3   Оборона українських земель від татарських набігів.
4   Організація взаємодопомоги, шпиталів для хворих.
5   Установлення взаємовідносин із православними країнами.
6   Пропагування ідеї об’єднання православної та католицької церков.
А   1, 4, 5
Б   1, 2, 4
В   3, 5, 6
Г   2, 3, 6
14. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?
«Політичний, церковний, освітній діяч Речі Посполитої. З 1627 р. – архімандрит Києво-Печерського монастиря. У 1632 р. домігся від королівської влади визнання вищої православної церковної ієрархії. Для підвищення культурно-освітнього рівня православних священиків заснував Лаврську школу...»

А   П. Могилу
Б   Ф. Прокоповича
В   Й. Кондзелевича
Г   В. К. Острозького
15. У чому полягала особливість перебігу національно-визвольної боротьби українського народу впродовж червня 1652 р. – серпня 1657 р.?

А   Різке загострення соціально-політичної боротьби, що вилилася в громадянську війну й спричинила розкол козацької держави на два гетьманства, виділення Запоріжжя в окрему політичну силу.
Б   Погіршення становища новоутвореної української козацької держави та активні пошуки її урядом союзників для розгрому Речі Посполитої і возз’єднання в межах єдиної держави всіх українських земель.
В   Намагання польського та московського урядів поділити козацьку державу, що завершилося закріпленням її територіального розколу на міждержавному рівні, боротьба патріотичних сил за возз’єднання козацької держави.
Г   Втручання іноземних держав у внутрішні справи України, ліквідація українських державних інституцій на Правобережжі та його спустошення польськими, кримськими, турецькими, московськими військами.
16. Уривок із якого договору подано нижче?
«На стороні його королівської величності – від Дніпра, що під Києвом, і... до Путивльського рубежу ніякого міста, ні волості... від нинішнього часу належати не буде... А внизу по Дніпру земля, що називається Запороги, і тамтешні козаки... мають бути під високою рукою обох великих государів... Місто Київ на сторону Речі Посполитої має бути віддане... через два роки, від нинішнього договору рахуючи...»

А   Зборівського договору 1649 р.
Б   Білоцерківського договору 1651 р.
В   Гадяцького договору 1658 р.
Г   Андрусівського договору 1667 р.
17. У якому році укладено документ, витяг із якого подано нижче?
«...Ми, генеральна старшина, кошовий отаман і все Військо Запорозьке... постановили з ...гетьманом таке право... в Запорозькому Війську: щоб у Вітчизні нашій першими радниками була генеральна старшина, ...за ними городові полковники... І з тими генеральними особами мають радитися гетьман та його наступники про цілісність Вітчизни, її загальне добро... нічого без їхнього дозволу... не зачинаючи приватною владою... і до завершення не доводячи...»

А   1651 р.
Б   1681 р.
В   1686 р.
Г   1710 р.
18. Унаслідок Першого поділу Речі Посполитої до володінь Австрійської монархії приєднано

А   Волинь
Б   Закарпаття.
В   Східну Галичину.
Г   Північну Буковину
19. Героїчна оборона Севастополя тривала під час російсько-турецької війни

А   1700 – 1713 рр.
Б   1787 – 1791 рр.
В   1806 – 1812 рр.
Г   1853 – 1856 рр.
20. Історик Д. Дорошенко вважав, що «...гайдамацтво, як форму активного протесту проти несприятливих умов суспільного ладу, знали також і західноукраїнські землі Галичина й Буковина»
. На основі аналізу якого явища зроблено такий висновок?

А   «ходіння в народ»
Б   «рух опришків»
В   «холерні бунти»
Г   «похід у Таврію за волею»
21. Укажіть ознаки кризи в сільському господарстві Наддніпрянської України в першій половині ХІХ ст.

1   Низька товарність господарства
2   Посилення кріпосницького гніту
3   Зменшення плати кріпакам за їхню роботу
4   Зростання кількості безземельних селян
5   Переведення всіх кріпаків із відробіткової ренти на грошову
6   Падіння цін на сільськогосподарську продукцію в зв’язку з її перевиробництвом
А   1, 2, 4
Б   3, 5, 6
В   1, 4, 5
Г   2, 3, 6
22. Про заснування якого навчального закладу йдеться в уривку з історичного джерела?
«Місцем його заснування було обрано місто..., де вперше засяяло й звідси розлилося по всій Давній Русі світло істинної [християнської] віри. Заснований університет, названий імператорським університетом на честь великого просвітителя Русі, удостоєний прийняттям під особливе покровительство Його імператорської величності...»

А   Новоросійський університет
Б   Чернівецький університет
В   Київський університет
Г   Харківський університет
23. Які з указаних нижче фактів біографії належать Володимиру Антоновичу?

А   Один із засновників Кирило-Мефодіївського братства, журналу «Основа», доктор історії Київського університету (з 1864 р.), член-кореспондент Російської академії наук (з 1876 р.).
Б   Організатор і голова Київської громади, головний редактор Тимчасової комісії з розгляду давніх актів (1864 – 1880 рр.), професор Київського університету (з 1878 р.).
В   Ініціатор відкриття Харківського університету (1805 р.), створення Філотехнічного товариства (1811 р.), за критику існуючого ладу був ув’язнений у Шліссельбурзькій фортеці (1820 р.).
Г   Активний учасник Київської громади, емігрував до Швейцарії (1875 р.), де заснував Вільну українську друкарню, видавав український журнал «Громада».
24. Яка організація в ході революції 1848 – 1849 рр. у Австрійській імперії домагалася поділу Галичини на дві частини: східну – українську та західну – польську?

А   Головна руська рада
Б   Руська трійця
В   Руський собор
Г   Центральна рада народова
25. Український національно-визвольний рух у Наддніпрянській Україні 1860 – 1880-х рр. був спрямований на

А   об’єднання українського, польського та російського рухів в єдиний визвольний рух.
Б   перехід до легальної політичної боротьби за відродження української державності.
В   організацію видавничої справи, відкриття недільних шкіл, бібліотек.
Г   створення підпільних терористичних організацій.
26. Для представників якої суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст. були характерні такі погляди?

1   «Ми не можемо більше китайським муром відділяти себе від наших братів, відкидаючи мовні, літературні, релігійні та етнічні зв’язки, що єднають нас з усім російським світом...»
2   «Немає ніякого окремого українського народу, є єдина й неподільна російська народність від Карпат і до Камчатки, і є єдина російська мова...»
3   «Якщо нам судилося потонути, то краще зробити це в російському морі, ніж у польському болоті...»
А   москвофілів
Б   хлопоманів
В   народовців
Г   радикалів
27. Унаслідок якої події в Російській імперії почала виходити перша україномовна газета «Хлібороб»?

А   Оприлюднення Валуєвського циркуляру 1863 р.
Б   Оприлюднення Емського указу 1876 р.
В   Підписання Олександром II «Маніфесту…» від 19 лютого 1861 р.
Г   Підписання Миколою II «Маніфесту…» від 17 жовтня 1905 р.
28. Легіон Українських січових стрільців – це військова частина, створена за ініціативи

А   Союзу визволення України у складі німецької армії, що діяла проти румунської армії в 1914 – 1916 рр.
Б   Головної української ради у складі австрійської армії, що діяла проти російської армії в 1914 – 1918 рр.
В   Карпато-руського визвольного комітету в складі російської армії, що діяла проти австрійської армії в 1915 – 1917 рр.
Г   Товариства українських поступовців, що діяла як проти російської, так і проти німецької армій у 1916 – 1918 рр.
29. До якого періоду Української революції належать цитовані документи?

1   «Після довгих… сумнівів Генеральний Секретаріат прийшов до тієї думки, щоб крайова власть стала фактичною, під нею повинна бути міцна підвалина, і такою підвалиною може бути тільки проголошення Української Народної Республіки…»
2   «Ми відчули, що нам, українській демократії, у спину хтось ніж готує… більшовики концентрують своє військо для розбиття УНР. …На ультиматум я дивлюсь як на потоптання наших прав…»
А   листопад – грудень 1917 р.
Б   грудень 1917 – січень 1918 р.
В   січень – лютий 1918 р.
Г   лютий – березень 1918 р.
30. Що з указаного нижче було складовою політики більшовиків в Україні наприкінці 1917 – лютому1918 р.?

1   Ліквідація приватної власності.
2   Введення на підприємствах відрядної оплати.
3   Проведення суцільної колективізації.
4   Створення сільськогосподарських комун.
5   Націоналізація промислових підприємств.
6   Проведення форсованої індустріалізації.
А   1, 2, 4
Б   3, 5, 6
В   1, 4, 5
Г   2, 3, 6
31. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
«Допомагаючи українському урядові в його боротьбі з насильниками та грабіжниками, ці війська [що вступили на територію України] не мають ніяких ворожих нам намірів, оскільки Німеччина та Австро-Угорщина також мають велику потребу, щоб на Україні настав добрий лад і спокійна праця трудящого люду...»
Яку «велику потребу» в Україні мали вказані вище країни?

А   Створити міцний, дієвий бар’єр проти проникнення більшовизму в Європу.
Б   Включити молоду, незміцнілу державу Україну до складу Четверного союзу.
В   Використати людські ресурси, щоб компенсувати власні людські втрати у війні.
Г   Забезпечити продовольчими й сировинними ресурсами власні виснажені економіки.
32. Однією з причин упровадження в Україні НЕПу, як нової моделі господарювання, було

А   продовження бойових дій, що ускладнювали відбудову народного господарства.
Б   невдоволення селянства продрозкладкою, що виливалося в збройні виступи проти влади.
В   здійснення республікою дипломатичного прориву й виходу з дипломатичної ізоляції.
Г   піднесення європейського та світового революційного руху, здійснення світової революції.
33. Стосовно якого політичного курсу було прийнято цитовану нижче резолюцію?
«Розмови про переваги російської культури і висування положення про неминучість перемоги більш високої російської культури над культурами більш відсталих народів – українського, азербайджанського та ін. – є не що інше, як спроба закріпити панування великоросійської національності.
Рішуче борючись проти пережитків російського шовінізму, партія мусить водночас боротися і проти українського шовінізму».


А   коренізації
Б   колективізації
В   індустріалізації
Г   культурної революції
34. Про якого діяча культури України 1920-х рр. йдеться в листі Й. Сталіна до Л. Кагановича?
«…Вимоги про «негайну дерусифікацію пролетаріату» на Україні, його думка про те, що «від російської літератури, від її стилю українська поезія повинна тікати якнайшвидше», його заява про те, що «ідеї пролетаріату нам відомі і без московського мистецтва»… звучать тепер… більш ніж дивно».

А   М. Зерова
Б   Л. Курбаса
В   М. Хвильового
Г   О. Довженка
35. ВАПЛІТЕ – це

А   об’єднання письменників і літераторів України в 1920-х рр.
Б   спілка українських фото- й кінорежисерів при Київській кінофабриці.
В   творчий союз українських художників-авангардистів 1920 – 1930-х рр.
Г   мистецьке угрупування театральних діячів України, послідовників Леся Курбаса.
36. З якою метою партійно-державне керівництво СРСР і УСРР на початку 1930-х рр. розповсюджувало зображені плакати?

Історія України Історія України
А   Засвідчити єдність Комуністичної партії й народу в здійсненні індустріалізації.
Б   Переконати радянське суспільство в перевагах соціалізму над капіталізмом.
В   Продемонструвати світові високі темпи розвитку промисловості.
Г   Мобілізувати робітників на трудові рекорди та подвиги.


Демонстрационный вариант теста по истории Украины внешнего независимого тестирования 2010 года. Часть 2

Демонстрационный вариант теста по истории Украины внешнего независимого тестирования 2010 года. Правильные ответы

Внешнее независимое тестирование 2010

Главная > ЗНО 2010 > Демо тест по истории Украины ч. 1
 
загрузка...