Выпускной класс? Пора готовиться! Все про ЗНО: расписание ЗНО, регистрация на ЗНО, программы ЗНО, вопросы и ответы ЗНО.

ВУЗы Украины по регионам. Рейтинги ВУЗов. Болонский процесс в Украине.

Высшее образование за границей. FLEX - бесплатное обучение в США.
Поиск по сайту


Главная > ЗНО 2010 > Демо тест по биологии ч. 2Демонстрационный вариант теста по биологии внешнего независимого тестирования 2010 года
Часть 2

Завдання 1 - 50 мають чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Оберіть, на Вашу думку, правильний варіант відповіді та позначте його у бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!


36.Яким відділом кишечника людини неперетравлені рештки їжі безпосередньо надходять до прямої кишки?

А   дванадцятипалою кишкою
Б   сигмоподібною кишкою
В   сліпою кишкою
Г   порожнистою кишкою
37.Які гормони виробляються мозковим шаром наднирників?

А   кортикостероїди
Б   адреналін і норадреналін
В   вазопресин та окситоцин
Г   інсулін і глюкагон
38.До якої групи належать біологічно активні речовини: тіамін, рибофлавін, піридоксин?

А   амінокислоти
Б   гормони щитоподібної залози
В   вітаміни
Г   нейромедіатори
39.Яке розщеплення за фенотипом матимуть гібриди другого покоління від схрещування домінантної гомозиготи з рецесивною гомозиготою при неповному домінуванні?

А   3 : 1
Б   1 : 1
В   2 : 1
Г   1 : 2 : 1
40.Більшість мутацій є

А   летальними
Б   корисними
В   шкідливими
Г   нейтральними
41.Назвіть елемент будови ембріона, позначений на рисунку стрілкою


А   вторинна порожнина
Б   первинний рот
В   первинна порожнина
Г   вторинний рот
42.Який фактор належить до абіотичних?

А   господарська діяльність людини
Б   взаємодія між особинами у популяції
В   коменсалізм
Г   газовий склад повітря
43.Проявом якого типу біоритму є листопад?

А   добового
Б   сезонного
В   багаторічного
Г   вікового
44.Як попередити порушення людиною рівноваги в біосфері?

А   вивчати біологію рідкісних і зникаючих видів
Б   підвищувати продуктивність біомаси екосистеми
В   враховувати екологічні закономірності в господарській діяльності
Г   підвищувати інтенсивність господарської діяльності
45.Яка корисна копалина сформувалася внаслідок концентраційної функції прокаріотів?

А   діатоміт
Б   залізна руда
В   вапняк
Г   радіолярит
46.На схемі кругообігу речовин у біогеоценозі вкажіть компонент, що позначений цифрою 1


А   
Б   
В   
Г   
продуцент
консумент І порядку
консумент ІІ порядку
редуцент
47.У перетворенні біосфери основну роль відіграють

А   процеси самовідтворення
Б   виділення коренями рослин кислот
В   живі організми
Г   біоритми
48.Використовуючи правило екологічної піраміди, визначте площу (м2) відповідного біогеоценозу, на якій може прогодуватися морський леопард масою 300 кг (ланцюг живлення: планктон → риба → пінгвін → морський леопард). Біомаса планктону становить 400 г/м2

А   40 000
Б   300 000
В   750 000
Г   1 200 000
49.Яка закономірність характерна процесам сукцесії?

А   утворюються біогеоценози, здатні до самовідтворення
Б   знижується видове різноманіття організмів
В   постійно зростають темпи приросту біомаси
Г   звужуються трофічні сітки
50.Зміни будови, що не впливають на загальний рівень організації і є пристосуванням до конкретних умов, – це

А   ароморфоз
Б   ідіоадаптація
В   дегенерація
Г   мутагенез

У завданнях 51-57 необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами, й утворити логічні пари. Зробіть позначки в таблиці зошита на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Запишіть відповіді у бланку А згідно з інструкцією. Усі інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилку!  А Б В Г Д
1          
2          
3          
4          


51.Установіть відповідність між біологічними явищами та рівнями організації живого

1   спороутворення
2   дрейф генів
3   реплікація
4   слиновиділення
А   екосистемний
Б   популяційно-видовий
В   організмовий
Г   тканинний
Д   клітинний
52.Установіть відповідність між біологічним процесом і клітинною структурою, з допомогою якої він здійснюється

1   розщеплення жирів
2   трансляція
3   реплікація
4   транспорт іонів
А   комплекс Гольджi
Б   рибосома
В   ядро
Г   лізосома
Д   мембрана
53.Установіть відповідність між органами та біологічними процесами, що відбуваються в них

1   гортань
2   печінка
3   гіпофіз
4   мозочок
А   виділення пролактину
Б   координація рухів
В   акомодація зору
Г   формування голосу
Д   нагромадження глікогену
54.Установіть відповідність між типами плодів і назвами рослин, на яких вони формуються

1   листянка
2   розкривна коробочка
3   нерозкривний біб
4   кістянка
А   арахіс
Б   фіалка
В   терен
Г   квасоля
Д   бавовник
55.Установіть відповідність між типом взаємодії генів і механізмом цієї взаємодії

1   комплементарність
2   епістаз
3   неповне домінування
4   полімерія
А   рецесивна алель проявляється в гетерозиготному стані
Б   на прояв однієї ознаки впливають кілька неалельних генів
В   алель одного гена пригнічує прояв алелі іншого гена
Г   рецесивна алель пригнічує домінантну
Д   два домінантні неалельні гени формують одну ознаку
56.Установіть відповідність між трофічними рівнями та організмами, які знаходяться на них у екосистемах

1   продуценти
2   консументи І порядку
3   консументи ІІ порядку
4   редуценти
А   вівця
Б   вовк
В   малярійний плазмодій
Г   бульбочкова бактерія
Д   дощовий черв’як
57.Установіть відповідність між типами органів та прикладами, що їх ілюструють

1   рудиментарні органи
2   атавізми
3   гомологічні органи
4   аналогічні органи

А Б В Г ДВиконуючи завдання 58-60, розташуйте події, явища, процеси в логічній послідовності. Зробіть позначки в таблиці на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має відповідати обрана Вами перша подія, цифрі 2 – друга, цифрі 3 – третя, цифрі 4 – четверта. Запишіть відповіді у бланку А згідно з інструкцією. Усі інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилку!  А Б В Г
1        
2        
3        
4        


58.Установіть послідовність проходження нервового імпульсу в слуховому аналізаторі

А   скронева звивина кори великих півкуль
Б   слуховий нерв
В   волоскові клітини Кортіївого органа
Г   біполярні нейрони
59.Установіть послідовність стадій життєвого циклу Аурелії, починаючи від запліднення

А   медуза
Б   поліп
В   яйце
Г   личинка з війками
60.Установіть послідовність процесів світлової фази фотосинтезу

А   ланцюг переносників розпочинає передавати збуджені електрони на фотосистему І
Б   акцептори електронів захоплюють збуджені електрони фотосистеми ІІ
В   молекули НАДФ+ відновлюються до НАДФ.Н
Г   фосфорилювання


Демонстрационный вариант теста по биологии внешнего независимого тестирования 2010 года. Часть 1

Демонстрационный вариант теста по биологии внешнего независимого тестирования 2010 года. Правильные ответы

Внешнее независимое тестирование 2010

Главная > ЗНО 2010 > Демо тест по биологии ч. 2
 
загрузка...