Выпускной класс? Пора готовиться! Все про ЗНО: расписание ЗНО, регистрация на ЗНО, программы ЗНО, вопросы и ответы ЗНО.

ВУЗы Украины по регионам. Рейтинги ВУЗов. Болонский процесс в Украине.

Высшее образование за границей. FLEX - бесплатное обучение в США.
Поиск по сайту


Главная > ЗНО 2010 > Демо тест по биологии ч. 1Демонстрационный вариант теста по биологии внешнего независимого тестирования 2010 года
Часть 1

В современном очень быстро развивающемся мире одними из самых перспективных направлений обучения являются специальности, связанные с биологией. Если прошедший XX век был, вне всяких сомнений, "веком физики", то в наши дни биология является одной из самых стремительно развивающихся наук.

Перед абитуриентом, выбравшим для себя одну из "биологических" специальлностей, открывается широкое поле деятельности развитие медицины и фармацевтики (в том числе разработка новых лекарственных препаратов и участие в клинических исследованиях), селекция новых видов растений, работа в области генетики и многие, многие другие, не менее интересные и важные для развития науки занятия.

В то же время выпускник одного из ВУЗов Украины с дипломом биолога наверняка сможет претендовать на хорошо оплачиваемую и перспективную работу, как в нашей стране, так и за рубежом.


Ниже приведен демонстрационный вариант теста по биологии:


Завдання 1 - 50 мають чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Оберіть, на Вашу думку, правильний варіант відповіді та позначте його у бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!


1. Наука, що вивчає дві фундаментальні властивості живих організмів – спадковість і мінливість, – це

А   гістологія
Б   ембріологія
В   генетика
Г   анатомія
2. Яка властивість води запобігає різким коливанням температури в клітині?

А   низька теплоємність
Б   структурованість
В   висока теплоємність
Г   буферність
3. Який полісахарид входить до складу клітинних стінок деяких грибів, кутикули членистоногих?

А   целюлоза
Б   крохмаль
В   глікоген
Г   хітин
4. Фрагмент молекули ДНК складається з нуклеотидів, розташованих у такому порядку:
АЦЦ ГАТ ТАТ ЦЦА АГЦ ТГЦ
Укажіть склад і послідовність амінокислот у поліпептидному ланцюзі

А   три – лей – іле – глі – сер – тре
Б   тре – глу – асп – про – сер – глі
В   фен – про – мет – гіс – арг – глу
Г   іле – глн – глу – глі – цис – арг
5. Якої органели немає у тваринній клітині?

А   ядра
Б   мітохондрії
В   хлоропласта
Г   вакуолі
6. Якщо клітину помістити в розчин, концентрація солей у якому вища, ніж у цитоплазмі, то спостерігається явище

А   плазмолізу
Б   піноцитозу
В   деплазмолізу
Г   фагоцитозу
7. Яка структура клітини має вибіркову проникність?

А   хромосома
Б   клітинна мембрана
В   рибосома
Г   клітинний центр
8. Під час поділу клітини хромосоми стають видимими завдяки

А   фрагментації оболонки
Б   змішуванню каріоплазми з цитоплазмою
В   зникненню ядерця
Г   конденсації хроматину
9. Яка органела містить ферменти, що здатні розщеплювати органічні речовини?

А   рибосома
Б   ендоплазматична сітка
В   вакуоля
Г   лізосома
10. У інтерфазі перед мітозом

А   хромосоми розходяться до полюсів клітини
Б   кількість молекул ДНК подвоюється
В   хромосоми розташовуються по екватору клітини
Г   кількість молекул ДНК зменшується вдвічі
11. Кінцевим продуктом ферментативного розщеплення крохмалю є

А   галактоза
Б   мальтоза
В   глюкоза
Г   рибоза
12. Який вірус порушує роботу імунної системи людини?

А   поліомієліту
Б   ВІЛ
В   віспи
Г   грипу
13. Яку органелу можна побачити у клітині прокаріот?

А   лізосому
Б   рибосому
В   мітохондрію
Г   ендоплазматичну сітку
14. Яка комаха перебуває в облігатних симбіотичних відносинах із людським організмом?

А Б В Г
малярійний комар воша головна тарган рудий муха хатня
15.Який гриб спричинює в людини захворювання "антонів вогонь" (гангрена)?

А   сажка
Б   борошниста роса
В   ріжки
Г   фітофтора
16.Лишайники є індикаторами забруднення

А   ґрунту
Б   води
В   повітря
Г   гірських порід
17.До якого відділу водоростей належить вольвокс?

А   Бурі водорості
Б   Зелені водорості
В   Діатомові водорості
Г   Червоні водорості
18.У якому органі Плауноподібних розташовані спорангії?

А   спорогоні
Б   стробілі
В   вайї
Г   сорусі
19.Яка рослина належить до відділу Голонасінні?

А   евкаліпт
Б   гінкго
В   орляк
Г   маршанція
20.Щоб дізнатися, де розташовані продихи на листках певної рослини, було проведено експеримент. Листки цієї рослини змастили вазеліном:
листок І – обидві поверхні;
листок ІІ – нижню поверхню;
листок ІІІ – не намастили.
Листки зважували через певні інтервали часу. Отримані результати відображено на графіку. Проаналізуйте його та з’ясуйте, де розташовані продихи на листках цієї рослини.


А   на обох поверхнях листка
Б   на верхній поверхні листка
В   на нижній поверхні листка
Г   неможливо з’ясувати
21.Ріст клітин якої меристеми сприяє утворенню річних кілець?

А   первинної
Б   верхівкової
В   вставної
Г   бічної
22.Який орган рослин забезпечує нестатеве розмноження?

А   квітка
Б   архегоній
В   антеридій
Г   спорангій
23.Який тип вегетативного розмноження характерний для коралових поліпів?

А   фрагментація
Б   брунькування
В   невпорядкований поділ
Г   упорядкований поділ
24.З допомогою яких органел спеціального призначення пересувається інфузорія - туфелька?

А   одного джгутика
Б   багатьох джгутиків
В   псевдоподій
Г   війок
25.Збудником малярії є

А   плазмодій
Б   амеба
В   інфузорія
Г   евглена
26.Яка залоза внутрішньої секреції регулює діяльність інших залоз?

А   епіфіз
Б   статева
В   гіпофіз
Г   надниркова
27.Якою цифрою на рисунку позначено жалку клітину гідри прісноводної


А   
Б   
В   
Г   
1   
2   
3   
4   
28.Скільки камер має серце кісткових риб?

А   одну
Б   дві
В   три
Г   чотири
29.Яка адаптивна риса будови тіла птаха пов’язана з пристосуванням до польоту?

А   чотирикамерне серце
Б   два кола кровообігу
В   порожнисті кістки
Г   шкірні перетинки між пальцями
30.Який ссавець має втяжні кігті?

А   собака
Б   ведмідь
В   лев
Г   пацюк
31.Між клітинами якої тканини людського організму зникають плазматичні мембрани?

А   сполучної
Б   м’язової
В   нервової
Г   епітеліальної
32.Катіони якого елемента переважають у складі кісток?

А   Калію
Б   Стронцію
В   Магнію
Г   Кальцію
33.За допомогою якої речовини передається збудження у синапсі?

А   мієліну
Б   ферменту
В   нейромедіатора
Г   фосфоліпіду
34.Молекули яких речовин виконують в організмі транспортну функцію?

А   нуклеїнових кислот
Б   білків
В   фосфоліпідів
Г   полісахаридів
35.Середнє значення життєвої ємності легенів становить

А   0,5 літра
Б   1,5 літра
В   3,5 літра
Г   10 літрів


Демонстрационный вариант теста по биологии внешнего независимого тестирования 2010 года. Часть 2

Демонстрационный вариант теста по биологии внешнего независимого тестирования 2010 года. Правильные ответы

Внешнее независимое тестирование 2010

Главная > ЗНО 2010 > Демо тест по биологии ч. 1
 
загрузка...