Выпускной класс? Пора готовиться! Все про ЗНО: расписание ЗНО, регистрация на ЗНО, программы ЗНО, вопросы и ответы ЗНО.

ВУЗы Украины по регионам. Рейтинги ВУЗов. Болонский процесс в Украине.

Высшее образование за границей. FLEX - бесплатное обучение в США.
Поиск по сайту


Главная > ЗНО 2010 > Программа по географии ч.2Программа внешнего независимого тестирования 2010 года по географии
Часть вторая

география

Тщательная подготовка к прохождению ЗНО подразумквает достаточно много времени, проведенного за книгами. Это неудивительно, ведь именно школьные учебники являются основным источником информации для абитуриента, готовящегося к прохождению тестирования и поступлению в ВУЗы Украины. К сожалению, зачастую долгая и постоянная работа с книгами зачастую приводит к возникновению проблем со зрением, особенно если недостаточно внимания уделяется правильному освещению. К таким проблемам нужно относится очень серьезно, при малейших подозрениях обращаться к врачу окулисту и, при необходимости, по его рецепту приобрести и использовать при чтении очки. И не следует думать, что ношение очков "портит" внешний вид - современная оправа для очков наооборот поможет выглядеть стильно и привлекательно.

Ниже приведена вторая часть программы внешнего тестирования по географии:Програму зовнішнього незалежного оцінювання з географії розроблено на основі чинної програми з географії для 6-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Мета зовнішнього незалежного оцінювання з географії:
- оцінити ступінь підготовленості учасників зовнішнього незалежного оцінювання до навчання у вищих навчальних закладах.

Завдання зовнішнього незалежного оцінювання з географії:
- визначити рівень набутих знань і вмінь;
- оцінити сформованість комплексного, просторового, соціально орієнтованого уявлення про Землю на основі краєзнавчого, регіонального та планетарного підходів;
- встановити здатність застосовувати географічні знання та набуті вміння для аналізу природних, суспільних і господарських процесів, подій, явищ;
- встановити ступінь сформованості географічних компетенцій, географічної культури.


№п/п
Назва розділу, теми
Знання
Предметні уміння та способи навчальної діяльності
3.5
Населення України
3.5.1
Кількість, розміщення, статева і вікова структури населення
Заселення території України. Кількість, розміщення, статева і вікова структура населення.
Територіальні чинники розміщення та густоти населення. Природні й економічні умови, які впливають на основні показники розміщення населення. Природний рух населення. Демографічна ситуація. Поняття «депопуляція». Економічна криза і демографічна політика. Міграція населення, її види та причини.
Українська діаспора та причини її виникнення
Знати країни з найбільшою українською діаспорою. Характеризувати процес заселення території України у минулому.
Аналізувати причини зміни кількості та нерівномірного розміщення населення в різні історичні періоди, міграції та їх види; карту густоти населення, діаграми статевої і вікової структури населення.
Визначати зміст понять «природний приріст населення», «природний рух», «депопуляція», «еміграція», «імміграція», «діаспора».
Розраховувати природний приріст,сальдо міграцій.
3.5.2
Національний та. етнічний склад населення
Національний склад населення. Етнографічні групи. Регіональні відмінності духовної культури населення (мова, релігії, звичаї).
Знати етнографічні групи населення в Україні.
Визначати на карті розміщення корінних народів та національних меншин.
Аналізувати особливості національного складу населення в різних регіонах України
3.5.3
Система розселення населення
Система розселення населення. Урбанізація та регіональні відмінності в її рівнях. Типи міських поселень. Функції міст і міські агломерації. Сільське розселення та його територіальні відмінності.
Знати зміст понять: «місто», «село», «агломерація», «урбанізація», «субурбанізація», «система розселення».
Розрізняти системи розселення населення та функції міст.
Аналізувати причини змін у системі розселення населення.
3.5.4
Трудові ресурси, зайнятість населення
Трудові ресурси. Зайнятість населення у сфері матеріального виробництва та невиробничій сфері. Проблеми зайнятості та її географічні аспекти
Знати зміст понять «трудові ресурси», «економічно активне населення», «безробіття».
Аналізувати забезпеченість трудовими ресурсами різних регіонів України, їхній кількісний та якісний склад та структуру зайнятості.
Пояснювати причини і наслідки безробіття.
Оцінювати проблеми зайнятості населення в Україні.
3.6
Господарство України
3.6.1
Загальна характеритика господарства, економічний потенціал
Поняття «господарство» і формування національного господарського комплексу. Основні риси структури господарства. Міжгалузеві комплекси. Сучасні проблеми розвитку та територіальної організації господарства.
Знати зміст понять «господарство», галузь», «виробнича сфера», «невиробнича сфера», «міжгалузевий комплекс», «валовий внутрішній продукт», «валовий національний продукт», «національний доход».
Розрізняти форми суспільної організації виробництва.
Визначати галузеву і територіальну структуру господарства.
Аналізувати показники економічного розвитку країни.
Оцінювати зміни, що відбуваються в галузевій і територіальній структурі господарства України на сучасному етапі.
3.6.2
Промисловість
Загальна характеристика розвитку і розміщення промисловості. Галузева структура, спеціалізація. Сучасні проблеми і перспективи розвитку та розміщення промисловості.
Паливна промисловість та електроенергетика. Структура, місце і роль у господарському комплексі. Вугільна промисловість. Райони добування і використання вугілля, торфу. Проблеми і перспективи розвитку. Нафтова і газова промисловість. Основні райони нафто- і газовидобутку. Центри нафтопереробного виробництва. Електроенергетика, її структура, розвиток і розміщення основних типів електростанцій, ліній електропередач. Екологічні проблеми розвитку паливної промисловості та електроенергетики.
Металургійна промисловість. Структура, місце і роль у господарстві. Чинники розвитку і розміщення. Сировинна база. Географія чорної металургії. Кольорова металургія. Основні галузі та їх розміщення. Проблеми і перспективи розвитку металургійної промисловості.
Машинобудівна та металообробна промисловість. Значення, місце і роль у господарстві. Структура галузі і принципи розміщення окремих виробництв: важкого, сільськогосподарського, транспортного, електротехнічного та ін. Територіальна організація машинобудування. Проблеми і перспективи розвитку.
Хімічна промисловість. Значення, місце і роль галузі. Сировинна база. Галузева структура хімічної промисловості. Географія окремих виробництв хімічної промисловості. Проблеми і перспективи розвитку.
Лісова промисловість. Структура і значення. Лісове господарство (лісозаготівля). Деревообробка. Целюлозно-паперове та лісохімічне виробництво. Географія виробництв лісової промисловості, проблеми і перспективи розвитку.
Промисловість будівельних матеріалів. Структура і значення. Чинники розвитку і розміщення. Географія цементного виробництва.
Легка промисловість. Художні промисли. Структура, принципи розміщення і географія.
Харчова промисловість. Галузева структура, особливості спеціалізації, принципи розміщення і географія. Проблеми і перспективи розвитку
Знати галузевий склад, структуру галузей , найбільші підприємства, їх типи і проблеми функціонування.
Визначати сировинну базу, принципи та фактори розміщення галузей.
Аналізувати статистичні дані розвитку галузей промисловості . Визначати за картою основні райони та найбільші центри галузей промисловості, схеми внутрішньогалузевих та міжгалузевих зв’язків .
Оцінювати, користуючись конкретними даними, значення галузей в господарстві України, задоволенні матеріальних і духовних потреб населення, конкурентоспроможність на внутрішньому і світовому ринках, наслідки впливу промисловості на довкілля проблеми і перспективи розвитку.
3.6.3
Сільське господарство
Роль, місце і значення сільського господарства. Структура галузі та його основні ланки. Земельний фонд. Рослинництво. Зернові культури. Вирощування технічних культур, картоплі і овочів. Садівництво, ягідництво і виноградарство. Тваринництво. Агропромислові зони.
Знати галузеву і територіальну структуру сільського господарства України, проблеми галузі.
Визначати особливості розвитку рослинництва і тваринництва.
Аналізувати карту сільськогосподарської спеціалізації, статистичні дані щодо динаміки розвитку галузей рослинництва і тваринництва.
Оцінювати причини і наслідки нестабільного розвитку сільськогосподарського виробництва.
3.6.4
Соціальна сфера
Галузева структура, значення . Сфера послуг. Структура галузі. Рекреаційно-туристське господарство. Територіальна організація. Проблеми і перспективи розвитку галузі.
Знати склад соціальної сфери.
Аналізувати рівень розвитку окремих галузей соціальної сфери в різних областях України та їх проблеми.
Оцінювати користуючись статистичними даними, вплив соціальної сфери на ефективність господарства та задоволення духовних і соціальних потреб населення.
3.6.5
Транспорт і зв’язок
Роль і значення транспорту. Основні види транспорту, їх характеристики, особливості розміщення. Економічні зв’язки України з країнами світу.
Знати основні види транспорту в Україні, зміст понять «транспортний вузол», «транспортний комплекс», «транспортний вузол», «вантажообіг», «пасажирообіг»;
Аналізувати користуючись статистичними даними, техніко-економічні особливості різних видів транспорту.
Визначати за картою розміщення основних транспортних вузлів і найбільших магістралей.
3.7
Економіко-географічні райони України
3.7.1
Характеристика економічних районів
Географічний поділ праці й економічне районування. Донецький, Придніпровський, Північно-Східний, Столичний, Центральний, Причорноморський, Подільський, Північно-Західний, Карпатський райони (коротка економіко-географічна характеристика).
Знати зміст поняття „економічний район”, економічні райони та їх склад.
Розрізняти економічні райони по характеристиці за алгоритмом та їхньою спеціалізацією.
Аналізувати причини і наслідки господарських відмінностей різних районів України.
ІV. Економічна і соціальна географія світу
4.1
Сучасна політична карта світу
Етапи формування політичної карти світу. Типологія країн. Показники, які визначають рівень економічного розвитку країн. Форми правління і адміністративно-територіальний устрій країн. Політична карта Європи, Азії, Африки, Америки, Австралії і Океанії. Міжнародні організації.
Знати зміст понять «країна», «держава», «залежна країна» та їх відмінності, етапи формування політичної карти світу, розміщення на карті держав світу та їх столиць.
Розрізняти основні форми державного устрою та правління країн світу,
Аналізувати особливості сучасної соціально-економічної типології та регіонального поділу країн світу.
Оцінювати політико-географічне положення країн, роль міжнародних організацій для узгодження діяльності громадських та державних структур різних країн.
4.2
Населення
Кількість населення світу і його динаміка. Природний рух населення та його відтворення. Демографічна політика. Статевий і віковий склад населення. Етнічний (національний) склад населення. Найчисленніші народи і мовні сім’ї. Релігії народів світу. Нерівномірність розміщення населення на Землі. Процеси урбанізації. Міське і сільське населення світу. Агломерації, мегалополіси. Міграційні процеси. Трудові ресурси та зайнятість населення в різних сферах господарства країн та регіонів світу.
Знати кількість населення світу і найбільших країн та його густоту в окремих регіонах, розміщення на карті найбільших мегалополісів світу.
Розрізняти сутність понять «демографічна політика», «демографічний вибух», «псевдоурбанізація», «рурбанізація», «плем'я», «етнос», «нація», «народ», «народність».
Встановлювати причини нерівномірного розміщення населення типи відтворення населення, особливості вікового та статевого складу населення, напрями основних міграційних потоків, структуру зайнятості населення та відмінність її за регіонами.
Порівнювати структуру зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонах світу.
Аналізувати за діаграмами та картограмами демографічні показники населення світу, проблеми зайнятості.
4.3
Географія світових природних ресурсів
Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи. Природні ресурси світу: мінеральні, водні, земельні, лісові, рекреаційні, Світового океану. Ресурсозабезпеченість і ресурсозбереження.
Знати класифікацію природних ресурсів.
Розрізняти поняття «географічне середовище» та «навколишнє середовище», «антропосфера», «природокористування», «ресурсозабезпеченість».
Аналізувати співвідношення ресурсозабезпеченості в окремих регіонах та країнах світу.
4.4
Світове господарство
Світове господарство. Поняття «міжнародний географічний поділ праці», «світове господарство». Спеціалізація і кооперування, інтеграція країн світу.
Світове господарство в період науково-технічної революції (НТР), основні риси НТР. Вплив НТР на галузеву структуру та розміщення господарства..
Географія промисловості. Структура промисловості. Світова паливно-енергетична система. Географія вугільної, нафтової і газової промисловості. Електроенергетика світу. Чорна і кольорова металургія, основні райони розміщення металургійного виробництва. Машинобудування, його структура і географія основних галузей. Хімічна промисловість, лісова і деревообробна, легка, харчова промисловість.
Географія сільського господарства. Галузева структура. Особливості розміщення галузей рослинництва і тваринництва.
Географія транспорту. Значення і місце в світовому господарстві. Розвиток та розміщення найважливіших видів транспорту: залізничного, автомобільного, водного, повітряного.
Міжнародні економічні зв’язки. Суть та основні форми економічного співробітництва. Міжнародний туризм та його різновиди.
Знати етапи формування світового господарства, основні форми міжнародних економічних відносин.
Розрізняти поняття «міжнародний географічний поділ праці», основні райони розміщення провідних галузей промисловості; головні сільськогосподарські райони світу, транспортну система світу.
Визначати вплив НТР на галузеву структуру та територіальну організацію виробництва.
Аналізувати розміщення провідних галузей промисловості світу; наслідки економічних відносин між країнами та групами країн світу.
Оцінювати значення транспорту для розвитку світового господарства, сучасні тенденції розвитку світового господарства та взаємовідносини між країнами.
4.5
Глобальні проблеми людства
Виникнення і суть глобальних проблем людства. Найважливіші проблеми сучасності: демографічна, екологічна, енергетична, продовольча, бідності, війни і миру, освоєння ресурсів, Світового океану та шляхи їх розв’язання. Прояв глобальних проблем в Україні.
Знати зміст поняття «глобальні проблеми людства».
Аналізувати сутність, причини виникнення, особливості кожної з проблем та можливі шляхи їх розв’язання.
Оцінювати наслідки прояву глобальних проблем на сучасному етапі розвитку суспільства, сталість розвитку (як стратегії людства ХХІ століття) в країнах з різним рівнем економіки.
4.6
Регіони та країни світу
Економіко- і соціально - географічна характеристика регіонів та окремих держав (за типовим планом: економіко-географічне положення та його господарська оцінка; природні умови і ресурси; населення і трудові ресурси; особливості галузевої та регіональної структури господарства; промисловість та її структура; характеристика основних галузей сільського господарства; транспорт, основні його види та географія; зовнішньоекономічні зв’язки;регіональні відмінності).
Загальна характеристика країн Європи.
Країни Західної Європи. Німеччина. Великобританія. Франція. Італія. Країни Центральної та Східної Європи. Польща, Білорусь, Росія.
Загальна характеристика країн Азії. Японія. Індія. Китай. Туреччина.
Країни Америки. США, Канада. Загальна характеристика країн Латинської Америки.
Загальна характеристика країн Африки.
Загальна характеристика країн Австралії та Океанії.
Австралійський Союз.
Знати склад регіону, особливості розміщення та формування населення країн та регіонів, урбанізаційні процеси.
Визначати галузеву структуру господарства країн певного регіону.
Розпізнавати країни за характеристикою по типовому алгоритму комплексної економіко-географічну характеристику країн .
Робити висновки про причини економічного розвитку або спаду різних регіонів та країн.
Оцінювати значення зв’язків України з державами – сусідами

Программа внешнего независимого тестирования 2010 года по географии. Часть первая

Внешнее независимое тестирование 2010

Главная > ЗНО 2010 > Программа по географии ч.2
 
загрузка...