Выпускной класс? Пора готовиться! Все про ЗНО: расписание ЗНО, регистрация на ЗНО, программы ЗНО, вопросы и ответы ЗНО.

ВУЗы Украины по регионам. Рейтинги ВУЗов. Болонский процесс в Украине.

Высшее образование за границей. FLEX - бесплатное обучение в США.
Поиск по сайту


Главная > ЗНО 2010 > Программа по географии ч.1Программа внешнего независимого тестирования 2010 года по географии
Часть первая

география

Наверное большинство людей в детстве (а многие - и став взрослыми) мечтали о путешествиях. Саванны Африки и прерии Северной Америки, пальмы островов тихого океана и строгая красота фьордов Норвегии - на нашей планете множество удивительно красивых и необычных мест, достойных того, чтобы их посетить. А насколько интересно самому покорить вершины Гималаев или Северный полюс (не забыв, конечно же, купить предварительно зимнюю шапку :). Так или иначе, география - это одна из самых интересных наук, достойных внимательного и вдумчивого изучения.

Ниже приведена первая часть программы ЗНО (внешнего тестирования) по географии:Програму зовнішнього незалежного оцінювання з географії розроблено на основі чинної програми з географії для 6-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Мета зовнішнього незалежного оцінювання з географії:
- оцінити ступінь підготовленості учасників зовнішнього незалежного оцінювання до навчання у вищих навчальних закладах.

Завдання зовнішнього незалежного оцінювання з географії:
- визначити рівень набутих знань і вмінь;
- оцінити сформованість комплексного, просторового, соціально орієнтованого уявлення про Землю на основі краєзнавчого, регіонального та планетарного підходів;
- встановити здатність застосовувати географічні знання та набуті вміння для аналізу природних, суспільних і господарських процесів, подій, явищ;
- встановити ступінь сформованості географічних компетенцій, географічної культури.


№ п/п
Назва розділу, теми
Знання
Предметні уміння та способи навчальної діяльності
І. Загальна географія
1. 1
Географія як наука, розвиток географічних досліджень
Об'єкт та предмет вивчення географії. Місце географічних дисциплін у системі наук. Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень. Найвизначніші географічні відкриття, видатні мандрівники. Географічні дослідження світу та України в різні історичні епохи. Сучасні географічні дослідження та їх значення
Знати об'єкт та предмет вивчення географії, місце географічних дисциплін у системі наук.
Розрізняти методи географічних досліджень.
Порівнювати та виділяти відмінності між джерелами географічних знань.
Аналізувати географічні дослідження світу та України в різні історичні епохи.
Оцінювати значення географічних відкриттів і досліджень у минулому і тепер.
1.2
Земля в космічному просторі
Земля серед космічних тіл у Всесвіті та Сонячній системі. Вплив космічних тіл на природні процеси на Землі. Розвиток уявлень про форму та розміри Землі. Види руху Землі та їх наслідки. Тропіки, полярні кола. Місцевий час, годинні пояси, київський час, літній час.
Знати форму та розміри, гіпотези походження Землі.
Розрізняти дослідження людиною Космосу та космічні дослідження Землі.
Встановлювати розташування Землі серед космічних тіл у Всесвіті та Сонячній системі; вплив енергетичних явищ Всесвіту на природні процеси Землі, причини виділення поясів освітлення.
Аналізувати види руху Землі та їх наслідки,причини виділення на карті годинних поясів, лінії зміни дат, тропіків, полярних кіл.
Визначати місцевий і поясний чаc.
1.3
Способи зображення Землі
Зображення земної поверхні на малюнку, плані, карті, глобусі, аерофотознімку та космічному знімку. Поняття «план місцевості», «географічна карта», «топографічна карта». Картографічні проекції та спотворення. Елементи градусної сітки. Легенда карт. Види масштабу. Класифікація карт. Визначення напрямків, географічних координат об’єктів, абсолютної та відносної висоти місцевості, глибини морів і океанів. Вимірювання відстаней на різних за масштабом картах. Орієнтування та зйомка місцевості. Значення карт у житті людини.
Знати елементи градусної сітки карти, класифікацію карт, способи орієнтування на місцевості та алгоритм виконання елементарної окомірної зйомки.
Розрізняти зображення земної поверхні на малюнку, плані, карті, глобусі, аерофотознімку та космічному знімку, картографічні проекції та спотворення.
Користуватися легендою карт, різними видами масштабу.
Визначати на картах напрямки, географічні координати об’єктів, абсолютну та відносну висоту місцевості, глибину морів і океанів.
Вимірювати відстані на картах.
Оцінювати значення карт у житті і господарській діяльності людини.
1.4
Географічна оболонка та її складові
1.4.1
Літосфера та рельєф
Внутрішня будова Землі. Поняття «літосфера», «літосферна плита». Внутрішні процеси в літосфері. Походження материків і океанів. Геологічне літочислення, геологічний вік. Типи земної кори та гірські породи і мінерали, що її складають. Корисні копалини. Вулкани та землетруси, райони їх поширення. Зовнішні сили, що змінюють земну поверхню. Форми земної поверхні: рівнини, гори і нагір’я. Особливості рельєфу річкових долин, озерних улоговин. Рельєф дна Світового океану. Острови та півострови. Розчленованість берегової лінії. Значення рельєфу в господарській діяльності людини.
Знати внутрішню будову Землі, особливості руху літосферних плит, будову материкової та океанічної земної кори.
Визначати на карті сейсмічні пояси, різні форми поверхні суходолу та океанічного дна, їх географічне положення висоту і вік.
Пояснювати вплив внутрішніх і зовнішніх процесів літосфери на формування рельєфу, закономірності розміщення родовищ корисних копалин.
Оцінювати значення надр та рельєфу в житті та господарській діяльності людини, вплив на їх зміни.
1.4.2
Атмосфера та клімат
Поняття «атмосфера». Межі та будова атмосфери.
Сонячна радіація та її розподіл в атмосфері і на земній поверхні. Теплові пояси. Тиск атмосфери і його вимірювання. Рух повітря. Загальна циркуляція атмосфери. Постійні вітри. Циклони і антициклони. Сезонні та місцеві вітри. Вода в атмосфері. Вологість повітря. Хмари. Атмосферні опади та їх утворення. Розподіл опадів на поверхні земної кулі. Повітряні маси і атмосферні фронти. Поняття «клімат». Кліматичні пояси та області. Залежність клімату від широти місцевості, морських течій, бизькості до морів, рельєфу, антропогенного впливу. Погода, добові та сезонні коливання її метеоелементів. Спостереження за погодою та її прогнозування. Вплив клімату та погоди на господарську діяльність.
Знати будову і склад атмосфери, кліматотвірні чинники.
Пояснювати дію кліматотвірних чинників на формування типів клімату в теплових поясах.
Розрізняти компоненти погоди та клімату, закономірності розподілу температури, атмосферного тиску, й опадів на Землі; особливості атмосферної циркуляції та умови формування циклонів і антициклонів, постійні і сезонні вітри.
Аналізувати взаємозв’язки між компонентами погоди та клімату та причини їх добових і річних змін, наслідки цих змін для природи і людини в різних кліматичних поясах та областях.
Прогнозувати погоду за описом місцевих ознак.
Оцінювати вплив господарської діяльності людини на атмосферу та наслідки зміни клімату.
1.4.3
Гідросфера
та води Світового океану і суходолу
Поняття «гідросфера». Світовий кругообіг води. Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Властивості води Світового океану та причини її неоднорідності. Водні маси. Рух води в Світовому океані. Морські течії. Підземні води. Характер залягання і властивості. Джерела. Річка та її частини. Річкові басейни. Живлення та режим річок. Озера, їх походження, властивості вод. Болота. Льодовики, багаторічна мерзлота. Штучні водойми. Використання Світового океану та вод суходолу у господарській діяльності людини.
Знати складові Світового океану та вод суходолу, властивості вод.
Визначати за картою географічне положення водних об`єктів, падіння, похил, витрати води в річці.
Розрізняти водні маси за їхніми характеристиками.
Аналізувати схему світового кругообігу води, роль Світового океану у географічній оболонці; причини і наслідки рухів води в океані, річці, залежність напрямку і характеру течії річок від рельєфу, особливості живлення і режиму вод суходолу.
Оцінювати роль води в природі і господарській діяльності людини, її вплив на зміни, що відбуваються в гідросфері.
1.4.4
Біосфера та грунти
Поняття «біосфера», її складові та межі. Походження та поширення життя на Землі. Ґрунти, їх властивості та відмінності. Рослинність суходолу і океану. Тваринний світ суходолу і океану. Вплив біосфери на інші оболонки. Вплив людини на біосферу.
Знати поняття «біосфера», «грунт», межі та складові біосфери.
Характеризувати походження та поширення життя на Землі.
Порівнювати закономірності поширення ґрунтів і живих організмів на Землі.
Оцінювати вплив біосфери на інші оболонки, роль людини в біосфері.
1.4.5
Географічна оболонка Загальні закономірності природи Землі
Поняття «географічна оболонка». Загальні закономірності географічної оболонки: цілісність, кругообіг речовин та енергії, ритмічність, комплексність. Зональні та азональні природні комплекси. Зміна природних комплексів під впливом господарської діяльності людей.
Знати суттєві ознаки понять «географічна оболонка», «природний комплекс», «географічний пояс» «природна зона».
Розрізняти характеристики просторової організації географічної оболонки, компонентний склад природного комплексу.
Виділяти особливості географічних поясів і природних зон, висотних поясів.
Пояснювати загальні закономірності географічної оболонки: зміну часу, поширення стійких та рухомих ділянок земної кори і відповідних їм форм рельєфу, кругообігу речовин і енергії, цілісності, ритмічності.
Аналізувати взаємодію компонентів природи у природному комплексі на суходолі та в океані, наслідки взаємодії оболонок Землі.
Оцінювати вплив загальних географічних закономірностей на життєдіяльність людини та людини на географічну оболонку.
ІІ. Географія материків і океанів
2.1
Материки
Поняття «материк» і «частина світу». Характеристика материків: Євразія, Північна Америка, Південна Америка, Африка, Австралія, Антарктида (за типовим планом: фізико-географічне положення; історія відкриття і дослідження; природні умови, природні ресурси та їх використання і охорона; великі природні регіони; населення і політична карта).
Знати алгоритм характеристики географічного положення материків; приклади форм поверхні; типів клімату; внутрішніх вод; ґрунтів; рослинного та тваринного світу.
Визначати за описом дослідження та освоєння частин світу, характерні риси природи материків, загальні риси населення, особливості розвитку господарства найбільших держав материків; за картою найбільші форми поверхні і корисні копалини, розміщення кліматичних поясів і областей на материках, розрізняти гідрологічні об’єкти
Порівнювати природні зони.
Оцінювати основні екологічні проблеми материків та шляхи їх вирішення.
2.2
Океани
Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний Льодовий (фізико-географічне положення, дослідження, природні умови і ресурси, їх використання та охорона).
Знати географічне положення, характерні риси природи океанів, зміст їх географічних досліджень.
Визначати особливості рельєфу дна та характерні риси клімату, морських течій океанів. Порівнювати властивості водних мас різних частин Світового океану.
Виділяти своєрідність органічного світу, багатства океану, джерела й шляхи забруднення океанічних вод.
Оцінювати значення океанів для господарської діяльності людини, екологічні проблеми та міжнародне співробітництво у їх вирішенні.
ІІІ. Географія України
3.1
Україна та її географічні дослідження
3.1.1
Географічне положення, формування території України
Загальні відомості про Україну, географічне положення.
Формування території, сучасні розміри, адміністративно-територіальний поділ. Географічне положення, кордони. Місце України на політичній і економічній карті світу.
Господарська оцінка економіко-географічного положення.
Знати розміри держави, країни з якими Україна має кордони, як формувалася територія України, причини територіальних змін України в минулому та сучасний адміністративно-територіальний устрій.
Аналізувати фізико-географічне та економіко-географічне положення території України, його особливості в Європі і в світі.
Вміти визначати координати крайніх точок, місцевий час в різних регіонах України, характеризувати поясний та літній час, узгоджувати київський час із часом в інших годинних поясах.
3.1.2
Географічні дослідження
 
Знати видатних учених, дослідників території України.
Розрізняти за характеристикою періоди географічного вивчення території України.
Аналізувати роль географічних досліджень учених організацій, установ у пізнанні і розвитку власної держави та світу.
Оцінювати джерела географічної інформації про Україну
3.2
Природні умови і ресурси України
3.2.1
Рельєф, тектонічна, геологічна будова, мінеральні ресурси
Основні риси рельєфу: низовини, височини, гори. Тектонічна будова і тектонічні структури. Особливості геологічної будови території України. Геоморфологічна будова. Чинники виникнення несприятливих геологічних та геоморфологічних процесів та шляхи запобігання їм. Мінерально-сировинні ресурси. Закономірності поширення, характеристика і господарська оцінка паливних, рудних і нерудних корисних копалин.
Знати основні орографічні одиниці України: низовини, височини, гірські системи; найвищі точки рівнинної частини, Українських Карпат і Кримських гір, найбільші гірські перевали, найбільші родовища корисних копалин України та їх розміщення на карті.
Визначати поняття «платформа», «щит», «плита», «область складчастості», взаємозв’язки між тектонічною будовою геологією, та рельєфом, закономірності поширення гірських порід.
Розрізняти за характеристиками геохронологію розвитку природи, несприятливі орографічні процеси на території України, наслідки їхньої дії.
Аналізувати тектонічну карту, умови утворення і закономірності поширення основних типів та дрібних форм рельєфу, приклади впливу господарської діяльності людини на рельєф .
Порівнювати особливості природних умов території України в різні геологічні ери.
Визначати господарське значення мінерально-сировинних ресурсів.
Висловлювати судження про заходи щодо раціонального використання та охорону надр України.
3.2.2
Кліматичні умови та ресурси
Основні кліматотвірні чинники. Загальні риси клімату. Типи повітряних мас. Розподіл температури повітря і опадів на території України. Основні кліматичні показники. Сезонні особливості клімату. Причини виникнення і наслідки дії небезпечних метеорологічних явищ на території країни, їх поширення. Кліматичні ресурси. Прогноз погоди. Синоптична карта.
Знати основні кліматотвірні чинники та кліматичні показники.
Аналізувати розподіл по території та річний хід кліматичних показників і кліматичних ресурсів України. Причини виникнення і наслідки дії небезпечних метеорологічних явищ на території країни, їх поширення.
Давати господарську оцінку кліматичним умовам і ресурсам України.
3.2.3
Внутрішні води
та водні ресурси
Загальні гідрологічні особливості території України. Поверхневі води, особливості їх формування і розподілу. Основні річкові басейни. Канали. Озера і водосховища. Підземні води. Болота, їх типи і поширення. Несприятливі гідрологічні явища і заходи запобігання їм. Водний баланс і водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання і охорони.
Знати основні річкові системи, найбільші озера, канали і водосховища на території України, їх розміщення на карті.
Розрізняти за характеристиками гідрологічні особливості річок, озер, боліт, водосховищ та підземних вод України, ресурси та екологічні проблеми поверхневих і підземних вод.
Пояснювати закономірності в розподілі поверхневих та підземних вод на території України, наслідки дії несприятливих процесів викликаних водними об’єктами в Україні та шляхи протистояння їм.
Встановлювати зв`язок гідрологічного режиму водних об’єктів з кліматичними умовами, геологічною будовою та рельєфом.
Аналізувати показники водних ресурсів на території країни.
Оцінювати проблеми забруднення і раціонального використання водних ресурсів України.
3.2.4
Ґрунти, рослинний покрив, тваринний світ
Ґрунтовий покрив. Умови ґрунтоутворення, властивості, основні генетичні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Карта ґрунтів України. Господарське використання ґрунтів. Земельні ресурси України. Охорона земельних ресурсів.
Різноманітність видового складу рослинності, закономірності поширення рослинності. Рослинні комплекси лісів, степів, луків. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення. Зелена книга України. Різноманітність видового складу тварин. Фауністичний склад лісів, степів, луків, боліт, водойм, Українських Карпат і Кримських гір. Тваринні ресурси, заходи з їх охорони і відтворення. Червона книга України.
Знати генетичні типи ґрунтів в межах України, найпоширеніші види рослин та тварин.
Розрізняти основні чинники ґрунтоутворення, розподіл земельних ресурсів по території України; основні типи рослинного покриву; видовий склад тварин, флористичні та фауністичні ресурси.
Оцінювати земельні, рослинні і тваринні ресурси в Україні їх стан та використання.
3.3
Природні комплекси України
3.3.1
Природно-територіальні комплекси
Умови розвитку і характерні риси природних комплексів. Взаємодія чинників і компонентів ПТК. Ландшафти та їх класифікація. Фізико-географічне районування України, його наукове і практичне значення.
Знати одиниці фізико-географічного районування.
Розрізняти особливості взаємодії компонентів природи у ландшафтах та їх класифікацію.
Аналізувати схему фізико-географічного районування.
Оцінювати наукове і практичне значення фізико-географічного районування території України.
3.3.2
Природні комплекси рівнин
Мішані ліси. Лісостеп. Степ. Господарська характеристика природних комплексів, проблеми використання й охорони.
Знати географічне положення і межі природних зон України, природоохоронні території в межах зон.
Розрізняти особливості зон мішаних та широколистяних лісів, лісостепу і степу.
Аналізувати взаємозв’язки між компонентами в межах кожної природної зони, розміщення їх на карті.
Порівнювати зональні природні комплекси України за типовим планом.
Оцінювати природно-ресурсний потенціал природних зон.
3.3.3
Гірські природні комплекси
Українські Карпати. Кримські гори. Господарська характеристика природних комплексів, проблеми використання й охорони.
Знати географічне положення Українських Карпат і Кримських гір та їх природних областей.
Розрізняти особливості гірських природних комплексів України за типовим планом.
Пояснювати причини відмінностей природних умов двох гірських систем, прояв несприятливих процесів і явищ.
Аналізувати вплив природних умов на господарювання в горах, роль гірських районів України як рекреаційних комплексів.
3.3.4
Природні комплекси морів.
Чорне море. Азовське море. Господарська характеристика природних комплексів, проблеми використання й охорони
Знати розміри, глибину, елементи берегової лінії морів, що омивають територію України.
Розрізняти природні умови Чорного і Азовського морів за типовим планом.
Порівнювати природні ресурси морів.
Оцінювати стан природних ресурсів Чорного і Азовського морів, проблеми їх використання та збереження морських природних комплексів.
3.4
Використання природних умов і ресурсів та їх охорона
3.4.1
Геоекологічна ситуація
Геоекологічна ситуація. Основні забруднювачі навколишнього середовища. Вплив геоекологічної ситуації на населення.
Знати поняття «геоекологічна ситуація»,законодавчі акти що відображають екологічну ситуацію.
Аналізувати зміну природних компонентів під впливом господарської діяльності людини та вплив геоекологічної ситуації на людину.
3.4.2.
Використання й охорона природних умов і ресурсів.
Класифікація природних ресурсів. Природоохоронні заходи. Законодавчі акти про природно-заповідний фонд. Категорії природно-заповідного фонду. Природоохоронні комплекси. Національна екологічна мережа. Моніторинг навколишнього середовища.
Знати класифікацію природних ресурсів.
Розрізняти основні природно-заповідні об’єкти та їх територіальну структуру.
Аналізувати зміст і організацію моніторингу навколишнього середовища.
Оцінювати шляхи використання й охорони природних умов і ресурсів, створення національної екомережі.

Программа внешнего независимого тестирования 2010 года по географии. Часть вторая

Внешнее независимое тестирование 2010

Главная > ЗНО 2010 > Программа по географии ч.1
 
загрузка...