Выпускной класс? Пора готовиться! Все про ЗНО: расписание ЗНО, регистрация на ЗНО, программы ЗНО, вопросы и ответы ЗНО.

ВУЗы Украины по регионам. Рейтинги ВУЗов. Болонский процесс в Украине.

Высшее образование за границей. FLEX - бесплатное обучение в США.
Поиск по сайту


Главная > ЗНО 2009 > Вопросы и ответы химияВопросы и правильные ответы внешнего независимого тестирования 2009 года по химии

25%
№ і зміст завдання Правильна відповідь
1. На якому з малюнків зображено процес правильного виконання лабораторної дії з дотриманням правил техніки безпеки.

A
2. Визначте формулу складної речовини.

A Al Б N2 В O3 Г SO3
Г
3. Правильний запис повного йонного рівняння - це ...

A CuO + 2HCl = Cu2+ + Cl2- + H2O
Б CuO + 2H+ + 2Cl- = Cu2+ + Cl2- + H2O
В CuO + 2H+ + 2Cl- = Cu2+ + 2Cl- + H2O
Г Cu2+ + O2- + 2H+ = Cu2+ + Cl2- + H2O
В
4. Ізотопи - це ...

A нукліди одного хімічного елемента
Б нукліди різних хімічних елементів
В прості речовини одного хімічного елемента
Г прості речовини різних хімічних елементів
A
5. Чому Сульфур і Хром розташовано в одній групі періодичної системи елементів Д.І. Менделєєва?

A атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число валентних орбіталей
Б атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число валентних електронів
В атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число енергетичних рівнів
Г Сульфур і Хром мають однакову валентність за Гідрогеном
Б
6. Однакову кількість енергетичних рівнів мають атоми елементів із протонними числами ...

A 15 і 16 Б 7 і 15 В 8 і 16 Г 15 і 33
A
7. Сполука з йонним зв’язком ...

A H2 Б HF В NaF Г H2O
В
8. Сполука, що належить до амфотерних гідроксидів, - це ...

A Ba(OH)2 Б CH3OH В Mn(OH)2 Г Zn(OH)2
Г
9. У результаті якої хімічної реакції утворюється кислота?

A N2O + H2 > Б SO2 + H2O > В SiO2 + H2O > Г ZnO2 + H2O >
Б
10. Формула несолетвірного оксиду ...

A CO Б CO2 В SiO2 Г PbO2
A
11. Формула кислої солі ...

A NaHCO3 Б NaOCH3 В NaO(O)C-H Г NaO(O)CCH3
A
12. Число неспарених електронів атома Силіцію в незбудженому стані становить ...

A 1 Б 2 В 3 Г 4
Б
13. Визначте формули гідриду, вищого оксиду та гідратної форми, що утворені хімічним елементом № 16 періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

A HE, E2O7, HEO4 Б H3E, E2O5, H3EO4 В H2E, EO3, H2EO4 Г H4E, EO2, H2EO3
В
14. Розгляньте малюнок і визначте у якій із двох пробірок швидше спалахне тліюча скіпка, якщо перша містить пероксид гідрогену, а друга - суміш пероксиду гідрогену з манган (IV) оксидом?

A у першій

Б у другій

В у першій і другій спалахне одночасно

Г не спалахне в жодній
Б
15. Залізо може взаємодіяти з речовинами:
1 - розбавлена сульфатна кислота
2 - барій нітрат
3 - купрум(ІІ) сульфат
4 - натрій нітрат
5 - аргентум(І) нітрат
6 - магній хлорид

A 1, 2, 4 Б 2, 3, 4 В 1, 4, 6 Г 1, 3, 5
Г
16. Електронна формула катіону Феруму(3+):

A 1s22s22p63s23p63d64s2
Б 1s22s22p63s23p63d64s1
В 1s22s22p63s23p63d64s0
Г 1s22s22p63s23p63d54s0
Г
17. За електронною будовою атома Силіцію, визначте мінімальний і максимальний ступені окиснення цього елемента в сполуках.

A - 4 і +4 Б - 3 і +5 В - 2 і +6 Г - 1 і +7
A
18. Окиснювальні чи відновні властивості проявляє залізо, вступаючи в реакцію з хром (ІІІ) оксидом?

A окиснювальні
Б відновні
В окиснювальні та відновні
Г окиснювальних та відновних властивостей не виявляє
Б
19. Однією з алотропних модифікацій елемента Сульфуру є пластична. На якому з поданих малюнків її зображено?

В
20. Визначте речовину «Х», що відповідає схемі перетворень CO > X > Na2CO3.

A NaHCO3 Б H2CO3 В CO2 Г NaOH
В
21. Під час отруєння нафтопродуктами не можна споживати жири, рослинні олії, тому що вуглеводні ...

A розчиняються в жирах, затримуючись в організмі
Б нерозчинні у воді живого організму
В не розчиняються в жирах та у воді
Г нерозчинні в полярних розчинниках
A
22. До гомологічного ряду алкенів належить вуглеводень, формула якого ...

A С6Н6 Б С6Н10 В С6Н12 Г С6Н14
В
23. Структурна формула ізомеру н-гексану ...

Б
24. Назва сполуки (див. рис.), що відповідає міжнародній номенклатурі...

A 2,5-диметилгексен-2
Б 2,5-диметилгексен-3
В 2,5-диметилгексен-4
Г 2,5-диметилгексен-5
A
25. Визначте назву продукту, який утворюється під час взаємодії метану об’ємом 56 мл та хлору об’ємом 224 мл, якщо реакція відбувається при розсіяному сонячному випромінюванні, а об’єми речовин визначено за однакових умов.

A дихлорметан Б тетрахлорметан В трихлорметан Г хлорметан
Б
26. Формула багатоатомного спирту ...

Б
27. За допомогою якого реагенту можна визначити пропаналь?

A аміачний розчин аргентум (I) оксиду
Б водний розчин брому
В водний розчин натрій карбонату
Г суміш концентрованих розчинів нітратної та сульфатної кислот
A
28. Визначте сполуку, дегідратацією якої можна одержати етен.

A метанол Б глицерол (гліцерин) В етанова кислота Г етанол
Г
29. Аромат квітів зумовлений вмістом у них ...

A карбонових кислот Б альдегідів В спиртів Г естерів
Г
30. У процесі додавання водного розчину невідомої органічної речовини до свіжеотриманого купрум (II) гідроксиду одержано розчин блакитного кольору. Під час нагрівання розчину утворюється осад червоного кольору. Визначте цю органічну сполуку.

A гліцерол (гліцерин) Б глюкоза В сахароза Г фруктоза
Б
31. Органічна сполука, що взаємодіє із хлоридною кислотою ...

A 2-метилпропанол-2 Б пропаналь В пропанова кислота Г фенол
A
32. Крохмаль як полісахарид складається переважно із залишків ...

A рибози Б лактози В альфа-глюкози Г бета- глюкози
В
33. Формула ароматичного аміну ...

A CH3–NH2 Б СН3–CH2–CH2–NH2 В CH3–NH–СН3 Г C6H5–NH2
Г
34. Визначте назву первинного аміну, відносна густина пари якого за воднем становить 15,5.

A бутиламін Б метиламін В пропиламін Г етиламін
Б
35. Унаслідок взаємодії білків, що містять бензенове кільце, з концентрованою нітратною кислотою з’являється забарвлення:

A синє Б зелене В жовте Г фіолетове
В
36. Установіть відповідність між класом неорганічної сполуки та йонами, що утворюються під час електролітичної дисоціації.

1 Кисла сіль A > Ca2+ + OH- + Cl-
2 Кислота Б > 2H+ + SeO42-
3 Основа В > K+ + H+ + HPO42-
4 Основна сіль Г > Sr2+ + 2OH-
  Д > 3K+ + PO43-
1-В, 2-Б, 3-Г, 4-A
37. Установіть відповідність між класом неорганічної сполуки та формулою речовини.

1 Кислота A Ca(OH)2
2 Оксид Б CaSO4
3 Основа В H2SO4
4 Сіль Г SO2Cl2
  Д SO3
1-В, 2-Д, 3-A, 4-Б
38. Установіть відповідність між назвою мінералу та формулою сполуки.

1 Доломіт A CaCO3
2 Гіпс Б CaCO3?MgCO3
3 Кальцит В CaF2
4 Фосфорит Г Ca3(PO4)2
  Д CaSO4?2H2O
1-Б, 2-Д, 3-A, 4-Г
39. Установіть відповідність між назвою органічної речовини та галуззю її використання.

1 бензен A виробництво пластмас
2 гліцерол (гліцерин) Б консервант у харчовій промисловості
3 метан В пальне в побуті та промисловості
4 фенол Г парфумерія і фармація
  Д розчинник
1-Д, 2-Г, 3-В, 4-A
40. Установіть відповідність між формулою та класом органічної сполуки.

1 A Альдегіди
2 Б Карбонові кислоти
3 В Білки
4 Г Естери
  Д Спирти
1-Б, 2-Д, 3-Г, 4-A
41. Установіть послідовність розміщення напівсхем у порядку зростання загальної суми коефіцієнтів:

A CuO + NH3 > N2 + Cu + H2O
Б NO2 + H2O + O2 > HNO3
В H2S + O2 > SO2 + H2O
Г NH3 + O2 > N2 + H2O
В, Б, A, Г
42. Розташуйте газуваті речовини в ряд за збільшенням відносної густини за повітрям:

A CO Б CO2 В NO Г NO2
A, В, Б, Г
43. Розчин аргентум нітрату ("Адського каменю") (1) вступає в реакцію з поташем (2); утворений осад (3) відфільтрували і прожарили; виділився благородний метал (4), що може утворитися при прожарюванні самого "Адського каменю". Визначте формули речовин в зазначеній вище послідовності.

A K2CO3 Б AgNO3 В Ag2СO3 Г Ag
Б, A, В, Г
44. Розташуйте частинки в ряд за зменшенням їхньої масової частки в розбавленому розчині сульфатної кислоти:

A HSO4- Б H2О В H2SO4 Г SO42-
Б, Г, A, В
45. Розташуйте елементи в ряд за збільшенням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні:

A алюміній Б кальцій В натрій Г силіцій
В, Б, A, Г
46. Розташуйте сполуки в ряд за такою схемою перетворень: кислотний оксид > кислота > сіль > основний оксид.

A CuO Б Cu(NO3)2 В HNO3 Г NO2
Г, В, Б, A
47. Установіть послідовність реагентів та умов, за яких відбувається перебіг хімічних реакцій в генетичному ланцюжку перетворень: Fe > Fe3+ > Fe(OH)3 > Fe2O3 > Fe3+

A нагрівання Б хлор В хлоридна кислота Г натрій гідроксид
Б, Г, A, В
48. Розташуйте сполуки в ряд за схемою виробництва калійної селітри:

A HNO3 Б NH3 В NO Г NO2
Б, В, Г, A
49. Установіть послідовність утворення сполук під час синтезу 2,4,6-трибромфенолу:

A ацетилен Б бензен В фенол Г хлоробензен
A, Б, Г, В
50. Установіть послідовність утворення сполук під час синтезу аміноетанової кислоти:

A хлоретанова кислота Б етаналь В етанова кислота Г етанол
Г, Б, В, A
51. Купрум (ІІ) оксид взаємодіє з воднем за умов, зазначених на малюнку. Напишіть рівняння хімічної реакції та обчисліть масу (г) міді, що утворюється при відновленні купрум (ІІ) оксиду кількістю речовини 2 моль. 128
52. Кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні в атомі елемента втричі більша, ніж в атомі Магнію. Електрони в атомі елемента розміщені на трьох енергетичних рівнях. Визначте формулу вищого оксиду цього елемента та обчисліть суму індексів. 4
53. Обчисліть молярну масу ( г/ моль) залізного купоросу. 278
54. Визначте масу розчину (г) з масовою часткою 50% ортофосфатної кислоти, який потрібно додати до розчину масою 200г з масовою часткою 10% розчиненої ортофосфатної кислоти, щоб отримати розчин з масовою часткою 30%. 200
55. Крізь розчин ферум (ІІІ) хлориду пропускали гідрогенсульфід об’ємом 44,8 л (н.у.). Визначте масу (г) речовини жовтого кольору, що утворилася під час хімічної реакції за схемою: FeCl3 + H2S > FeCl2 + S + HCl 64
56. Визначте масу осаду (г), який утворюється під час пропускання 2,24 л (н.у.) карбон (IV) оксиду крізь розчин кальцій гідроксиду масою 7,4 г. 10
57. Визначте об’єм водню (л) ( н.у.), що утворюється під час розчинення металічного кальцію кількістю речовини 5 моль у великому надлишку води. 112
58. Визначте масу осаду (г), що утворюється під час пропускання 22,4 л (н.у.) гідрогенсульфіду крізь надлишок розчину купрум (II) сульфату. 96
59. Визначте молекулярну формулу речовини, що входить до складу скелету найпростіших морських тварин аконтарій, якщо масові частки елементів в ньому складають: Стронцію ? 47,83%; Сульфуру ? 17,39%; Оксигену ? 34,78%. Обчисліть суму індексів атомів елементів.6
60. У процесі спалювання первинного аміну масою 5,9 г утворюється азот об’ємом 1,12 л (н.у.) Визначте молекулярну формулу аміну. Укажіть число атомів Гідрогену, що входить до складу його молекули. 9


Тестирование 2009

Если впереди у Вас школьный выпускной и хочется организовать его на европейский или американский манер - можно купить или взять напрокат выпускные мантии. Кроме индивидуального пошива или проката мантий можно заказать фотосъемку и другие услуги. Компания работает на всей территории Украины, а так же в странах ближнего зарубежья.Главная > ЗНО 2009 > Вопросы и ответы химия
 
загрузка...