Выпускной класс? Пора готовиться! Все про ЗНО: расписание ЗНО, регистрация на ЗНО, программы ЗНО, вопросы и ответы ЗНО.

ВУЗы Украины по регионам. Рейтинги ВУЗов. Болонский процесс в Украине.

Высшее образование за границей. FLEX - бесплатное обучение в США.
Поиск по сайту


Главная > Болонский процесс > Приложение к дипломуРекомендации Министерства образования и науки Украины по заполнению Приложения к диплому европейского образца в ВУЗах Украины

Приложение к диплому

Приложение к диплому европейского образца - один из документов, внедряемых в ВУЗах Украины в рамках Болонского процесса. Выдача студенту такого приложения предусмотрена приказом МОН Украины № 943 от 16.10.2009 года.
І. Загальні положення

Рекомендації розроблено відповідно до рекомендацій Європейської комісії, Ради Європи і ЮНЕСКО/СЕПЕС щодо оформлення і видачі Додатка до диплома європейського зразка (далі - Додаток). Додаток є документом, що видається випускникам вищих навчальних закладів усіх форм власності і підпорядкування з метою надання інформації, необхідної для об’єктивної оцінки кваліфікації вищої освіти, здобутої особою, яка отримала диплом про вищу освіту. Додаток є дійсним лише з дипломом про вищу освіту. Додаток оформлюється українською та англійською мовами.

Виготовлення та видача Додатка здійснюються у порядку, що визначається Міністерством освіти і науки України.

ІІ. Структура Додатка

Додаток заповнюється відповідно до структури, розробленої Європейською комісією, Радою Європи і ЮНЕСКО/СЕПЕС, що необхідно для забезпечення міжнародної зрозумілості та визнання диплома (кваліфікації вищої освіти) з метою доступу до подальшого навчання та/або здійснення професійної діяльності. Додаток починається з преамбули (короткої пояснювальної записки), яка є обов’язковою частиною документа та розміщується в рамці у верхньому полі, першого аркуша з метою надання загальної інформації щодо його призначення та змісту. Додаток містить 8 розділів. Інформація до 8 розділу надається Міністерством освіти і науки України.Емблема/логотип вищого навчального закладу

Назва вищого навчального закладу

Ukraine назва країни

ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА

DIPLOMA SUPPLEMENT

Диплом серія №

Diploma series No


Цей Додаток до диплома відповідає моделі, яка розроблена Європейською комісією, Радою Європи і ЮНЕСКО/CEПEС. Метою Додатка є надання достатньої об’єктивної інформації для поліпшення міжнародної «прозорості» і справедливого академічного та професійного визнання кваліфікацій (дипломів, ступенів, сертифікатів тощо). Додаток до диплома містить опис характеру, рівня, контексту, змісту і статусу навчання, яке було виконано та успішно завершено особою, зазначеною в оригіналі кваліфікаційного документа, до якого додається цей Додаток. Додаток не повинен містити жодних оцінювальних суджень, тверджень щодо еквівалентності чи пропозицій щодо визнання. Інформація має бути наведена в усіх восьми розділах. Якщо інформація не надається, слід зазначити причину її відсутності.

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international ‘transparency’ and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why. 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, ЯКІЙ ВИДАНО ДИПЛОМ / INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION
  • 1.1 Прізвище / Family name(s);
  • 1.2 Ім’я та по батькові / Given name(s);
  • 1.3 Дата народження (число/місяць/рік) / Date of birth (day/month/year);
  • 1.4 Ідентифікаційний номер чи код студента (якщо є) / Student identification number or code (if available)
 2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ / INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION
  • 2.1 Назва кваліфікації і звання (якщо надається) / Name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language);
  • 2.2 Основний напрям(и) підготовки за кваліфікацією / Main field(s) of study for the qualification;
  • 2.3 Назва і статус навчального закладу, який присвоїв кваліфікацію / Name and status of awarding institution (in original language);
  • 2.4 Назва і статус навчального закладу, який здійснював навчання (якщо відмінні від п. 2.3) / Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies (in original language);
  • 2.5 Мова(и) навчання/ екзаменів / Language(s) of instruction/examination
 3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ / INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION
  • 3.1 Рівень кваліфікації / Level of qualification;
  • 3.2 Офіційна тривалість програми / Official length of programme;
  • 3.3 Вимоги до вступу / Access requirements(s)
 4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІСТ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ / INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED
  • 4.1 Форма навчання / Mode of study;
  • 4.2 Вимоги програми / Programme requirements;
  • 4.3 Детальні відомості про програму: (напр., модулі або навчальні компоненти)і отримані особою результати навчання: бали/оцінки/кредити; (якщо ця інформація міститься в офіційній академічній довідці, її потрібно навести тут) / Programme details: (e.g. modules or units studied) and the individual grades/marks/credits obtained; (if this information is available on an official transcript this should be used here);
  • 4.4 Схема оцінювання і, якщо є, довідник з розподілу оцінок / Grading scheme and, if available, grade distribution guidance;
  • 4.5 Загальна класифікація присвоєної кваліфікації / Overall classification of the qualification (in original language)
 5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА / INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION
  • 5.1 Академічні права / Access to further study;
  • 5.2 Професійні права (якщо надаються) / Professional status (if applicable)
 6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ / ADDITIONAL INFORMATION
  • 6.1 Додаткова інформація / Additional information;
  • 6.2 Інші джерела інформації / Further information sources
 7. ЗАСВІДЧЕННЯ ДОДАТКА / CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT
  • 7.1 Дата / Date;
  • 7.2 Підпис / Signature;
  • 7.3 Посада / Capacity;
  • 7.4 Офіційний штамп чи печатка / Official stamp or seal
 8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ / INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM

ІІІ. Заповнення Додатка

Заповнення Додатка здійснюється за інформацією, поданою вищим навчальним закладом відповідно до наведеної структури. Заповненню підлягають усі розділи та підрозділи (пункти). Якщо інформація з певного розділу чи підрозділу (пункту) не надається, то зазначається причина її відсутності.

 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, ЯКІЙ ВИДАНО ДИПЛОМ
  • 1.1. Прізвище:

   Зазначити повне прізвище у називному відмінку згідно з відповідним дипломом про освіту. Англійською мовою прізвище зазначається відповідно до офіційного документа (перекладу), наприклад, як це зазначено у паспорті особи для виїзду за кордон, або транслітерується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею".

  • 1.2. Ім’я та по батькові:

   Зазначити ім’я та по батькові у називному відмінку згідно з відповідним дипломом про освіту. Англійською мовою ім’я (та по батькові) зазначається відповідно до офіційного документа (перекладу), наприклад, як це зазначено у паспорті особи для виїзду за кордон, або транслітерується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею".

  • 1.3. Дата народження (число/місяць/рік):

   Вказати день, місяць та рік народження в числовому вимірі. Наприклад: 10/05/1986.

  • 1.4. Ідентифікаційний номер чи код студента (якщо є):

   Зазначити ідентифікаційний номер особи, наданий Державною податковою адміністрацією України. Якщо є, зазначити індивідуальний (персональний) номер студента в базі даних вищого навчального закладу.

 2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ
  • 2.1. Назва кваліфікації і звання (якщо надається):

   Зазначити назву присвоєної кваліфікації. Назва кваліфікації формується з назви освітньо-кваліфікаційного рівня та напряму підготовки (для бакалаврів), або назви освітньо-кваліфікаційного рівня та спеціальності (для інших освітньо-кваліфікаційних рівнів). Назва кваліфікації має відповідати затвердженим галузевим стандартам вищої освіти (освітньо-кваліфікаційній характеристиці, освітньо-професійній програмі підготовки, навчальному плану). Допускається окремо вказувати назву професійної кваліфікації відповідно до Національного класифікатора України. Класифікатора професій ДК 003: 2005, наприклад: "Технік-лаборант".

  • 2.2. Основний напрям(и) підготовки за кваліфікацією:

   Для бакалаврів вказати професійне спрямування (якщо є). Для інших освітньо-кваліфікаційних рівнів - спеціалізацію (якщо є).

  • 2.3. Назва і статус навчального закладу, який присвоїв кваліфікацію:

   Зазначити повну офіційну назву вищого навчального закладу та його статус (державний, комунальний, приватний), наявність акредитації Державною акредитаційною комісією України та/або іншими органами (якщо є).

  • 2.4. Назва і статус навчального закладу, який здійснював навчання (якщо відмінні від п. 2.3):

   Зазначити повну офіційну назву і статус вищого навчального закладу, який фактично здійснював підготовку (якщо відрізняється від зазначеного у п.2.3.). Якщо навчальний заклад, який здійснював підготовку, є тим самим, що й зазначений у п. 2.3, записати: "Дивись п. 2.3 / Same as 2.3".

  • 2.5. Мова(и) навчання/ екзаменів:

   Зазначити мову (мови), якими здійснювалося навчання і проведення екзаменів.

 3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ
  • 3.1. Рівень кваліфікації:

   Зазначити назву освітньо-кваліфікаційного рівня та його місце у структурі вищої освіти України:
   для молодших спеціалістів – "неповна вища освіта / short cycle";
   для бакалаврів – "базова вища освіта / first cycle of higher education";
   для спеціалістів, магістрів – "повна вища освіта / second cycle of higher education".

   Після затвердження Національної рамки кваліфікацій у цьому підрозділі необхідно зазначати рівень (місце) кваліфікації у Національній рамці кваліфікацій.

  • 3.2. Офіційна тривалість програми:

   Зазначити нормативний термін підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем в роках та обсяг програми в кредитах ЄКТС згідно з галузевим стандартом вищої освіти (наприклад, 4 роки за денною формою навчання, 240 кредитів ЄКТС).

  • 3.3. Вимоги до вступу:

   Вказати освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень, який дає право вступу на навчання за даним освітньо-кваліфікаційним рівнем. Наприклад, "повна загальна середня освіта / Atestat (Secondary school leaving certificate)" (для доступу на навчання за програмою бакалавра), "освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра / Diploma of Bachelor" (для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста) тощо. Навести інформацію про вступні випробування, необхідність подання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

 4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІСТ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
  • 4.1. Форма навчання:

   Зазначити форму навчання (денна / full-time, заочна / part-time, інше).

  • 4.2. Вимоги програми навчання:

   Навести:
   - стислий опис структури програми навчання за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем: видів навчальної роботи студента, контрольних заходів, форм державної атестації, виконання (проходження) яких є обов’язковою вимогою для присвоєння кваліфікації;
   - стислий опис результатів навчання із зазначенням цілей, на які спрямована програма.

   При описі структури програми зазначити обсяг (у кредитах ЄКТС) її компонентів. Компоненти програми визначаються в залежності від специфічних особливостей напряму, професійного спрямування, спеціальності, спеціалізації (наприклад: фундаментальна підготовка та/або підготовка за спеціалізацією; практична підготовка; виконання випускної роботи/проекту тощо).

   Опис результатів навчання наводиться у стислому вигляді із посиланням на типи професійних завдань певної галузі, що повинна бути здатною вирішувати особа, якій присвоєно кваліфікацію. При цьому можливе посилання на знання, уміння та типи професійних завдань, які передбачені для відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня у Положенні про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. № 65. Наприклад, "Успішне завершення програми передбачає здобуття особою, якій присвоюється кваліфікація, фундаментальних і професійно-орієнтованих знань і умінь, необхідних для виконання типових професійних завдань, пов’язаних з експлуатацією суднових енергетичних установок".

   Рекомендується також навести посилання на офіційну інтернет - сторінку вищого навчального закладу, де наведені нормативні документи вищого навчального закладу, які визначають вимоги щодо організації та результатів навчання (наприклад – Положення про організацію навчального процесу тощо).

  • 4.3. Детальні відомості про програму (напр., модулі або навчальні компоненти), і отримані особою результати навчання: бали/оцінки/кредити.

   Детальний опис програми та навчальних досягнень оформлюється у вигляді таблиці:

   Номер за порядком або код / Course Unit Code Назва елементу навчальної програми (дисципліни) / Course unit title Кредити ЄКТС / ECTS credits Оцінка за шкалою ВНЗ / Local grade Оцінка за національною шкалою / National grade Оцінка за шкалою ЄКТС / ECTS grade
   ...............
   ...............
   ...................
   продовжувати на окремому аркуші
   ...............
   ............. Усього:
   ..............
   ...............
   ...............
   ...............
   ...............
   ...............
   ...............

   Код елементу навчальної програми (дисципліни) зазначається відповідно до інформаційного пакету ЄКТС. Таблиця містить колонку "Оцінка за шкалою ВНЗ / Local grade" у випадку використання вищим навчальним закладом шкали, відмінної від національної. Також до таблиці може бути включена колонка "Навчальний рік / Academic year".

   Запис елементів програми (навчальних дисциплін, курсових робіт (проектів), практик, державної атестації) здійснюється згідно з навчальним планом. Дипломний проект (робота) зазначається з назвою теми і датою захисту.

  • 4.4.Схема оцінювання і, якщо є, довідник з розподілу оцінок:

   Навести інформацію щодо схеми (шкали) оцінювання та критеріїв позитивних оцінок. Якщо використовується більше ніж одна схема оцінювання, навести інформацію про всі такі схеми (шкали), наприклад у випадку використання вищим навчальним закладом шкали, відмінної від національної.

   Інформацію рекомендується наводити у такому форматі:

   Оцінка (за національною шкалою) Рівень досягнень, %
   (оцінка за шкалою ВНЗ)
   Відмінно / Excellent ХХ
   Добре / Good ХХ
   Задовільно / Satisfactory ХХ
   Незадовільно / Fail ХХ
   Зараховано / Passed ХХ
   Незараховано / Fail ХХ

   Рівень досягнень рекомендується зазначати у відсотках засвоєння змісту навчальної дисципліни або якості виконання роботи (проекту).

   Необхідно також зазначити в яких випадках застосовується шкала "відмінно - добре – задовільно - незадовільно", а в яких «зараховано – незараховано». Наприклад: "Оцінки "відмінно"; "добре"; "задовільно" виставляються за підсумками екзаменів та виконання і захисту курсових робіт (проектів). Оцінка "зараховано" виставляється за підсумками виконання індивідуальних завдань, лабораторних робіт, практичних та семінарських занять."

   Також наводиться стисла інформація про використання ЄКТС, наприклад: "Шкала ЄКТС відображає відносну успішність студента у складі потоку/курсу: A - 10% найбільш успішних студентів; B – наступні 25%; C - наступні 30%; D - наступні 25%; E - наступні 10%). У випадку, якщо поля "Кредити ЄКТС" та "Оцінка за шкалою ЄКТС" не заповнені, для даних елементів програми ЄКТС не використовується" / "The ECTS Grade is a relative grading indicating the learner's performance within the cohort. Grades A to E are assigned among students with a PASS grade; A top 10%; B next 25%; C next 30%; D next 25%; E next 10%. ECTS credits and ECTS grades are not applied to units/modules where these fields are blank."

   Можна використовувати й інший формат опису схеми оцінювання, якщо цей формат буде сприяти підвищенню зрозумілості критеріїв оцінювання за національною шкалою, шкалою ЄКТС та шкалою вищого навчального закладу.

  • 4.5. Загальна класифікація присвоєної кваліфікації:

   Зазначити, який диплом видається: диплом з відзнакою або диплом звичайного зразка. Наприклад: "Диплом з відзнакою / Diploma with honours" або "Диплом / Diploma".

   Коротко пояснити систему класифікації кваліфікацій шляхом подання відсотків чи загальних досягнень у спосіб, зрозумілий на міжнародному рівні. Наприклад:

   Класифікація кваліфікації / Classification system Критерії / Criteria
   Диплом з відзнакою / Diploma with honours не менше як 75 відсотків відмінних оцінок з усіх навчальних дисциплін та практичної підготовки, з оцінками "добре" з інших дисциплін та з оцінками "відмінно" за результатами державної атестації / over 75% of grades are "excellent", no "satisfactory", only "excellent" grades for a state examination
   Диплом / Diploma успішне виконання програми підготовки / passed
 5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА
  • 5.1. Академічні права:

   Зазначити права доступу до подальшої освіти. Наприклад: "Навчання за програмою підготовки спеціаліста, магістра / Access to a master or specialist study programme".

  • 5.2.Професійні права (якщо надаються):

   Навести опис професійних прав або професійного статусу особи, яка здобула кваліфікацію. Опис формулюється з урахуванням галузевого стандарту вищої освіти України та варіативної складової програми підготовки.

   Якщо присвоєна кваліфікація дозволяє отримати доступ до професій, статус яких визначається окремими нормативними документами та/або специфічними правилами, зазначити права доступу до таких професій.

 6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
  • 6.1.Додаткова інформація:

   Подається інформація (якщо є або вважається за доцільне):
   - про вищий навчальний заклад;
   - про окремі додаткові індивідуально опановані курси;
   - щодо навчання в іншому навчальному закладі, в тому числі за кордоном (навчальні досягнення і виконані дослідження);
   - щодо проходження практики за фахом на посаді;
   - щодо попереднього досвіду роботи;
   - про інші (не включені до попередніх розділів) навчальні та наукові досягнення випускника;
   - щодо громадської діяльності в університеті;
   - інша інформація тощо.

   У цьому пункті також можна надати додаткову інформацію про кваліфікацію, якщо така інформація не була представлена в іншому місці Додатка до диплома.

  • 6.2.Інші джерела інформації:

   Зазначити будь-які інші корисні джерела інформації або посилання, за якими можна знайти докладнішу інформацію, наводиться уся відповідна контактна інформація вищого навчального закладу. Наприклад, веб-сайт вищого навчального закладу, його підрозділу; національний інформаційний центр з академічного визнання і мобільності (ENIC); інші відповідні національні джерела інформації.

   Наприклад, контактна інформація про вищий навчальний заклад:
   Київський національний університет імені Тараса Шевченка
   вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01601, Україна
   тел.: +38 044 234 13 88
   факс: +38 044 289 83 91
   www.univ.kiev.ua

   Національні джерела інформації:
   Міністерство освіти і науки України
   пр-т Перемоги, 10, м. Київ, 01135, Україна
   тел.: +38 (044) 486-24-42
   факс: +38 (044) 236 10 49
   E-mail: ministry@mon.gov.ua
   www.mon.gov.ua

   Державна акредитаційна комісія України (ДАК)
   Відділ нострифікації / (Ukranian ENIC)
   www.mon.gov.ua

   Державний центр прикладних інформаційних технологій
   http://www.osvita.net/

 7. ЗАСВІДЧЕННЯ ДОДАТКА
  • 7.1.Дата:

   Зазначається дата видачі Додатка. Дата видачі не обов’язково має співпадати з датою видачі диплома, але не раніше дати видачі диплома.

  • 7.2.Підпис:

   Прізвище, ініціали та підпис керівника вищого навчального закладу, який засвідчує Додаток до диплома.

  • 7.3.Посада:

   Офіційна посада особи, яка засвідчує Додаток.

  • 7.4.Офіційний штамп чи печатка:

   Ставиться гербова печатка вищого навчального закладу.

 8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 9. Інформація для цього розділу надається Міністерством освіти і науки України та наводиться станом на час присвоєння кваліфікації.

Подробнее о национальной системе высшего образования.Главная > Болонский процесс > Приложение к диплому
 
загрузка...